Produktet e Investimeve

Raiffeisen Bank eshte lider ne industrine bankare per Europen Qendrore dhe Lindore. Nuk ka rruge me te sigurt per administrimin e parave tuaja se Raiffeisen Bank.Fleksibiliteti dhe siguria jane celesi i Depozitave te Kursimit.

Depozita me Afat. Fitoni interes maksimal nga parate qe nuk ju nevojiten per nje periudhe kohe. Pese opsione te mrekullueshme per te plotesuar nevojat tuaja!

  • 1 muaj
  • 2 muaj
  • 3 muaj
  • 6 muaj
  • 12 muaj
  • 24 muaj

Të gjitha llogarite depozite te çdo depozituesi ne Raiffeisen Bank sigurohen nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave, sipas dispozitave te percaktuara ne ligjin nr. 8873, date 29.03.2002, “PER SIGURIMIN E DEPOZITAVE”.

Marreveshje e Riblerjes - Repo

Eshte nje marreveshje ku nje pale i shet letra me vlere nje pale tjeter dhe bie dakord t’i riblere ato pas nje kohe te caktuar dhe me nje cmim te dhene.

Marreveshje e Anasjellte Riblerjeje – Reverse Repo

Blerje e letrave me vlere dhe nje marreveshje per t’i rishitur ato me nje cmim me te larte ne nje kohe te caktuar ne te ardhmen.