Kredi Kufi

Para atëherë kur ju nevojiten më shumë!

Paradhënia bankare i jep mundësinë Klientëve të kenë para në çdo kohë në llogarinë e tyre rrjedhëse sa herë do t’ju nevojiten.

Kush përfiton Paradhënie Bankare?

 • Individë që marrin pagën në Raiffeisen Bank.
 • Zotërues të një Depozite me Afat në Raiffeisen Bank.

Përfitime

 1. Fleksibilitet në shlyerjen e saj.
 2. Aprovimi bëhet brenda 24 orëve.
 3. Paradhënia bankare përfitohet në të njëjtën monedhë me pagën ose me depozitën.
 4. Norma interesi konkurruese*.
 5. Dokumenta minimale.

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Kushte

 • Paradhënia Bankare mund të shlyhet dhe mund të mbyllet në çdo kohë.
 • Mund të merret për këto monedha: Lek, EUR, USD.
 • Klienti mund të kontrollojë Paradhënien Bankare dhe llogarinë e tij rrjedhëse veçmas dhe në çdo kohë.
 • Paradhënie Bankare për zotëruesit e një depozite me afat duke përfituar interesin pa e thyer atë.

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Norma e interesit vjetor për këtë kredi
në ditë