Kredi Personale

Për çdo gjë që e bën jetën tuaj më të mirë!

Raiffeisen Bank i njeh më së miri klientët e saj, nevojat dhe interesat që ata kanë, ndaj me ofertën më të re të Kredisë Personale, të gjithë do të kenë zgjidhjen e duhur për gjithçka!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme. Kredinë personale ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësoni nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Interesa Fikse deri në 5 vite për të gjithë klientët tanë!

*Për të gjitha aplikimet deri në 31 Dhjetor 2016!

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë (përllogaritja bëhet mbi nivelin e të ardhurave mujore të aplikantit)
  5. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë.
  6. Pagesa mujore tepër të favorshme.
Afati i Kredise Deri ne 7 vjet

Shuma e Kredise

Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke

Interes fiks në LEK për 3 vitet e para të kredisë për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në RBAL.

4.9% deri në 1 vit

5.9% deri në 2 vite

6.9% deri në 3 vite

7.9% deri në 4 vite

8.9% deri në 5 vite

Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+9.6%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+11.6%

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Financimi i Kredise 100% e shumës së Investimit
Dokumentat e nevojshme
  • Dokument identifikimi Personal
  • Certifikatë Familjare
  • Dokument Verifikimi te Ardhurash nga Paga

 *Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci Nuk kerkohet

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Apliko tani