Kredi Personale

Për çdo gjë që e bën jetën tuaj më të mirë!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme. Kredinë personale ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësoni nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Ofertë e re për Kredinë Personale në Raiffeisen Bank për të festuar së bashku festat e fundvitit me interesa fantastike deri në 3 vite fiks për të gjithë klientët tanë:

 • 5.9% deri në 1 vit
 • 6.9% deri në 2 vjet
 • 7.9% deri në 3 vjet

*Për të gjitha aplikimet duke filluar nga data 26 Tetor deri në 31 Dhjetor 2015!

Duke filluar nga 16 Nentor 2015 per cdo Kredi Personale te disbursuar do te jepet nje KUPON si dhurate. Ky kupon mund te perdoret prane dyqaneve te BALFIN Grup dhe shuma e tij varion ne baze te shume se Kredise Personale.

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

 1. Likuiditet për nevojat e përditshme
 2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
 3. Afat deri në 84 muaj
 4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë (përllogaritja bëhet mbi nivelin e të ardhurave mujore të aplikantit)
 5. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë.
 6. Pagesa mujore tepër të favorshme.
Afati i Kredise Deri ne 7 vjet

Shuma e Kredise

Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke

Interes fiks në LEK deri në 3 vjet për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në RBAL.

5.9% deri në 1 vit
6.9% deri në 2 vjet
7.9% deri në 3 vjet

Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+9.6%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+11.6%

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Financimi i Kredise 100% e shumës së Investimit
Dokumentat e nevojshme
 • Dokument identifikimi Personal
 • Certifikatë Familjare
 • Dokument Verifikimi te Ardhurash nga Paga

 *Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Garanci Nuk kerkohet

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Apliko tani