Kredi Personale

Për çdo gjë që e bën jetën tuaj më të mirë!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme. Kredinë personale ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësoni nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Ofertë e re për Kredinë Personale në Raiffeisen Bank... "Merrni një kredi tani dhe filloni ta paguani në Janar 2016" duke ofruar për të gjithë klientët:

 • Shtyrje të pagesës së këstit të parë në Janar 2016
 • 8.9% Interes fiks në LEK për vitin e parë

*Për të gjitha aplikimet duke filluar nga data 1 Shtator deri në 24 Tetor 2015!

Ftojmë të gjithë klientët tanë të përfitojnë:

 1. Likuiditet për nevojat e përditshme
 2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
 3. Afat deri në 84 muaj
 4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë (përllogaritja bëhet mbi nivelin e të ardhurave mujore të aplikantit)
 5. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë.
 6. Pagesa mujore tepër të favorshme.
Afati i Kredise Deri ne 7 vjet

Shuma e Kredise

Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke

8.9% Interes fiks në LEK për vitin e parë për të gjithë klientët, përfshirë klientët që nuk marrin pagën në RBAL.

Normat e interesit pas përfundimit të periudhës me normë fikse interesi do të jenë:

Për Klientët Paga+ (Klientë që marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+9.6%

Për Klientët Paga Standarte (Klientë që nuk e marrin pagën pranë RBAL): TRIBOR+11.6%

*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Financimi i Kredise 100% e shumës së Investimit
Dokumentat e nevojshme
 • Dokument identifikimi Personal
 • Certifikatë Familjare
 • Kopje e vlefshme e Kontrates se Punes ose Dokument Verifikimi te Ardhurash nga Paga
Garanci Nuk kerkohet

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.

Apliko tani