Kredi Personale

Për çdo gjë që bën jetën tuaj më të mirë!

Kredia Personale është një kredi e dizenjuar në mënyrë specifike për individë të cilët janë të punësuar në organizata ose institucione të ndryshme dhe me të ardhura lehtësisht të verifikueshme.Kredinë personale Ju mund ta përdorni për shumë qëllime në mënyrë që të plotësohen nevojat dhe kërkesat tuaja në çdo moment.

Përfitimet

  1. Likuiditet për nevojat e përditshme
  2. Shpejtësi, thjeshtësi, dhe lehtësi në aksesim të fondeve
  3. Afat deri në 84 muaj
  4. Shuma e kredisë nga 100.000 lekë deri në 1.000.000 lekë (përllogaritja bëhet mbi nivelin e të ardhurave mujore të aplikantit)
  5. Nuk nevojitet deklarimi i qëllimit të kredisë.
  6. Pagesa mujore tepër të favorshme.

Me entuziazëm ju informojmë se duke nisur nga data 15 Maj deri më 15 Korrik 2014 Raiffeisen Bank do të zhvillojë një fushatë fantastike të shoqëruar nga një spot televiziv i cili do të shfaqet në të gjitha mediat deri në datën 30 Qershor, 2014.

Nëpërmjet kësaj fushate, në 10-vjetorin e saj, Banka u ofron klientëve mundësinë të realizojnë ëndrrat dhe qëllimet e tyre duke marrë një kredi personale me normat e interesit më të ulëta në treg.

"Shënoni me interesat më të ulëta në treg"

10% fiks për 3 vitet e para.

Afati i Kredise Deri ne 7 vjet

Shuma e Kredise

Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke

Per Klientet Paga+ (Kliente qe marrim pagen prane Raiffesien Bank)  & per klientet Paga Standarte (Kliente qe nuk e marrin pagen prane Raiffesien Bank) norma e interesit do te jete e njejte 10% fiks per 3 vitet e para te kredise.

Financimi i Kredise 100% e shumes se Investimit
Dokumentat e nevojshme
  • Dokument identifikimi Personal
  • Certifikate Familjare
  • Kopje e vlefshme e Kontrates se Punes ose Dokument Verifikimi te Ardhurash nga Paga
Garanci Nuk kerkohet

Llogaritja e këstit është bërë për klientët të cilët marrin pagën pranë bankës sonë.