Llogaritësi mujore këste

Ky llogaritës mund të përdoret edhe gjatë jetës së kredisë. Në këtë mënyrë ju keni mundësinë të përllogarisni këstin e kredisë tuaj duke iu referuar Normave Bazë të publikuara si dhe shumës dhe afatit të mbetur të kredisë.

Norma e interesit vjetor për këtë kredi
në muaj