Kursimet dhe Investimet

Ndërtoni vetë depozitën tuaj!

Depozita me Afat është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës, afatit, monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozitës.

Depozita me Afat në Raiffeisen Bank vjen për ju e përmirësuar dhe e përshtatur për kërkesat tuaja.

Hapni një Depozitë me Afat dhe keni mundësi të zgjidhni:

 

 • Datën e maturimit të depozitës
  • Kur dëshiron të tërhiqni interesat e perfituara ne llogarine tuaj
   • Çdo tre muaj, çdo gjashte muaj, çdo vit
   • Ne momentin e maturimit
 • Llogarine ku do te kreditohen interesat e depozitës:
  • Ne llogarine rrjedhese
  • Ne depoziten e femijes tuaj
  • Ne llogari te nje personi te trete
 • Nje nga opsionet e rinovimit
  • Ju mund të paraqiteni vete ne banke per te rinovuar depoziten tuaj
  • Ju mund të zgjidhni rinovim automatik nga banka
   • Rinovimin vetem te principalit
   • Rinovimin e principalit dhe interesit te fituar
 • Daten e rinovimit te depozites tuaj
  • Ne te njejten dite me daten e maturimit te depozites
  • 1-5 dite pas dates se maturimit

dhe përfitoni...

 • Transparence:   Ju informoheni menjehere per kushtet e produktit qe keni ndertuar
 • Fleksibilitet:      Ju do të keni mundesine e terheqjes se depozites tuaj me afat ne çdo moment
 • Norma interesi konkuruese
 • Siguri maksimale

Nxitoni!

Raiffeisen Bank ka gjithmonë oferta speciale për ju!

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - http://www.dia.org.al sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

 

Ngjisni shkallët e interesave me depozitën Hap pas Hapi! Depozita Hap pas Hapi është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë të caktuar për 12 muaj. Në datën e maturimit të depozitës klienti përfiton interesin e përcaktuar në kontratë sipas shumës dhe monedhës së depozitës. Depozita Hap pas Hapi - depozita më e re e Raiffeisen Bank vjen për ju si depozita më fleksibël që ju shpërblen më shumë për cdo muaj.

Përfitimet e klientit Ju shpërblen më shumë cdo muaj:

 • Norma e interesit për këtë depozitë rritet për cdo muaj.
 • Sa më gjatë qëndrojnë kursimet tuaja në këtë depozitë aq më i lartë është interesi që do të aplikohet.

Mundësi tërheqje në cdo moment:

 • Ju keni mundësi të tërhiqni në cdo moment depozitën tuaj gjatë 12 muajve.
 • Ju do të përfitoni interes për muajt e plotë që kanë kaluar nga data e hapjes së depozitës.

Ju mund të hapni një depozitë Hap pas Hapi:

 • në monedhat LEK ose EUR
 • me vetëm 100.000 LEK ose 1.000 EUR

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - http://www.dia.org.al sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Kurse, Tërhiq, Shijo! Depozita Ekstra është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit me një afat të papërcaktuar. Klienti mund të depozitojë dhe tërheqë para në çdo moment duke respektuar balancën minimale. Interesat përllogariten mbi balancën e depozitës në fund të çdo dite dhe kreditohen në Depozitë ditën e fundit të çdo muaji.Depozita Ekstra ju ofron:

 • Fleksibilitet maksimal për kursimet tuaja
 • Mundësi depozitimi dhe tërheqje në çdo moment pa prishur interesin e depozitës tuaj
 • Kurseni pa ardhur në bankë me kosto zero.

Me anë të një transferte automatike ju mund të kaloni çdo muaj një shumë të fiksuar nga ju vetë nga llogaria e pagës suaj në Depozitën Ekstra.

 • Fitim të sigurt mbi kursimet tuaja
 • Norma interesi mjaft konkurruese
 • Sa më e madhe është shuma e kursyer, aq më i lartë do të jetë interesi i ofruar
 • Interesat përllogariten çdo ditë mbi balancën e depozitës tuaj dhe ju mund t’i merrni çdo muaj

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - http://www.dia.org.al sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

 

Depozita që rritet bashkë me fëmijën tuaj! “Kursime për Fëmijë” është një depozitë për fëmijët nën moshën 18 vjec. Kjo depozitë ofron mundësinë e depozitimit të parave sa herë që klienti dëshiron, gjithashtu mund të kryhen tërheqje nga përfaqësuesit ligjorë të të mituritne cdo kohe. Limiti i terheqjes se shumes do te jete 500,000 ALL (ekuivalent ne monedhe te huaj) ne vit. Dhurojini fëmijëve Depozitën “Kursime për Fëmijë” të Raiffeisen Bank për një të ardhme më të sigurtë! Pavarësisht sa ju kurseni cdo ditë për fëmijën tuaj, në depozitën “Kursime për Fëmijë” ato do të vlejnë shumë, kur ai të ketë nevojë për:

 • shkollim më të mirë
 • jetë më të mirë
 • dëshira për të realizuar

Depozita “Kursime për Fëmijë” ofron:

 • Norma interesi mjaft konkurruese
 • Ju mund të kurseni për fëmijën tuaj pa ardhur në bankë pa asnjë kosto

Me anë të një transferte automatike ju mund të kaloni cdo muaj një shumë të fiksuar nga ju vetë nga llogaria e pagës suaj në Depozitën “Kursime për Fëmijë”.Çfarë përfiton fëmija juaj?

 • Depozita e parë e fëmijës tuaj në të cilën ju mund të kurseni për një të ardhme më të sigurtë të fëmijës tuaj.
 • Fëmija juaj do të edukohet me ndjenjen e kursimeve dhe me produktet bankare.
 • Fëmija juaj bëhet klient i bankës që në fëmijërinë e tij dhe bëhet pjesë e programeve dhe promocioneve të bankës sonë.
 • Ju dhe cdo i afërm i fëmijës mund të depozitoni para në cdo moment që ju keni mundësi.

Si mund të hapet depozita “Kursime për Fëmijë”?

 • Mjaftojnë 5,000 LEK ose 50 EUR / USD / GBP / CHF
 • Certifikatë ose pasaportë e fëmijës
 • Certifikatë familjare / Vendim Gjykate
 • Dokument identifikimi i prindit / përfaqësuesit ligjor

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - http://www.dia.org.al sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Raiffeisen Bank ju ofron siguri dhe perfitueshmeri te larte ne investimin e fondeve tuaja.Tek nen faqja Bono Thesari do te gjeni nje kalkulator te detajuar te ketyre bonove, ku ju mund te llogarisni fitimin qe merrni nese investoni te blini bono thesari nga Raiffeisen Bank