Kursimet dhe Investimet

Ndërtoni vetë depozitën tuaj!

Depozita me Afat është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës, afatit, monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozitës.

Depozita me Afat në Raiffeisen Bank vjen për ju e përmirësuar dhe e përshtatur për kërkesat tuaja.

Hapni një Depozitë me Afat dhe keni mundësi të zgjidhni:

 

 • Datën e maturimit të depozitës
  • Kur dëshiron të tërhiqni interesat e perfituara ne llogarine tuaj
   • Ne momentin e maturimit
 • Llogarine ku do te kreditohen interesat e depozitës:
  • Ne llogarine rrjedhese
  • Ne depoziten e femijes tuaj
  • Ne llogari te nje personi te trete
 • Nje nga opsionet e rinovimit
  • Ju mund të paraqiteni vete ne banke per te rinovuar depoziten tuaj
  • Ju mund të zgjidhni rinovim automatik nga banka
   • Rinovimin vetem te principalit
   • Rinovimin e principalit dhe interesit te fituar
 • Daten e rinovimit te depozites tuaj
  • Ne te njejten dite me daten e maturimit te depozites
  • 1-5 dite pas dates se maturimit

dhe përfitoni...

 • Transparence:   Ju informoheni menjehere per kushtet e produktit qe keni ndertuar
 • Fleksibilitet:      Ju do të keni mundesine e terheqjes se depozites tuaj me afat ne çdo moment
 • Norma interesi konkuruese
 • Siguri maksimale

Nxitoni!

Raiffeisen Bank ka gjithmonë oferta speciale për ju!

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - http://www.asd.gov.al sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" i ndryshuar.

 

Raiffeisen Bank ju ofron siguri dhe perfitueshmeri te larte ne investimin e fondeve tuaja.Tek nen faqja Bono Thesari do te gjeni nje kalkulator te detajuar te ketyre bonove, ku ju mund te llogarisni fitimin qe merrni nese investoni te blini bono thesari nga Raiffeisen Bank