Kontakt

Raiffeisen Bank SHA
Rr.Kavajes, Nr.44
Tel. 00355 4 2381 381
Fax. 00355 4 2275 599
SWIFT SGSBALTX

Na Ndiqni

Forma e aplikimit

Letra e motivimit

CV

Rreth jush

Arsimimi juaj

Nuk eshte regjistruar Arsimimi. Shto te dhenat e Arsimimit

Gjuhët e huajaVlerësimi nga 1 në 5, ku 1 është më i ulëti dhe 5 më i larti

Nuk është renditur asnjë gjuhë. Shkruani gjuhën

Porgramet kompjuterikeVlerësimi nga 1 në 5, ku 1 është më i ulëti dhe 5 më i larti

Nuk është renditur asnjë software. Shto paketën e software-it

Trajnimet e ndjekura

Nuk ka trajnime të renditura. Regjistrimi i trajnimeve i plotësuar

Historiku i Punonjësit Ju lutem nisni me eksperiencën më të fundit

Nuk ka historik punonjësi. Shtoni detajet e punësimit

Deklaratat

A keni të afërm (lidhje gjaku, krushqie, bashkëjetese) të punësuar në Raiffeisen Bank sh.a? Nëse po, plotësoni informacionin e kërkuar më poshtë.

Asnjë bllokon gjetur. Shto një tjetër bllok

A jeni i dypunësuar dhe a jeni pjesë e ndonjë Bordi Drejtues apo Mbikqyrës? Nëse po, ju lutem plotësoni informacionin e kërkuar më poshtë:

Asnjë bllokon gjetur. Shto një tjetër bllok

A zotëroni apo keni patur në zotërim në 12 muajt e fundit aksione të ndonjë kompanie? Nëse po, ju lutem plotësoni informacionin e kërkuar më poshtë

Asnjë bllokon gjetur. Shto një tjetër bllok

A keni të afërm (lidhje gjaku, krushqie apo bashkëjetese) që janë aksionerë apo administratorë të ndonjë kompanie që ka marrëdhënie me Bankën? Nëse po, plotësoni informacionin e kërkuar me poshtë.

Asnjë bllokon gjetur. Shto një tjetër bllok

 

Me përgjegjësine time të plotë, deklaroj se të dhënat në këtë formë aplikimi janë të plota dhe të sakta.

Informacioni qe keni derguar permban disa elemente te te dhenave tuaja personale. Ne kete kuader, RBAL deshiron te vendose ne vemendjen tuaj se implementon nje sistem sigurie te standarteve me te larta per ruajtjen dhe perpunimin e metejshem te ketyre te dhenave, ne perputhje te plote me parashikimet e ligjit nr. 9887 date 10.03.2008 'Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale ' si vetem per qellimin per te cilin ju i keni paraqitur ato. Ju keni te drejte qe ne cdo moment, nepermjet nje kerkese prane RBAL, te aksesoni keto te dhena si dhe te kerkoni fshirjen apo korrigjimin e tyre.