Limitet

Limitet për transaksion dhe limitet ditore

Për qëllime sigurie, Banka mund të aplikojë shuma të paracaktuara (limite) për një veprim/ urdhërpagesë si dhe një shumë limit ditor për veprimet/ urdhërpagesat e kryera gjatë një dite nga një Përdorues.

Për momentin, limitet e aplikuara janë si më poshtë:

Vlerat e Limiteve (në LEK)

 

Limiti për transaksion nuk aplikohet
Limiti ditor 500,000 

 

 

* Limitet për pagesa në monedha të tjera do të llogariten si ekuivalent i limiteve në LEK, duke marrë për bazë kursin e këmbimit ditor të Bankës.