Këmbimi Valutor (F/X)

FX Outright dhe Swap permban 2 transaksione te vecanta:

  1. Nje transaksion transformimi te perkohshem te nje depozite nga nje monedhe e huaj ne nje tjeter (psh. nga Eur ne Usd) me nje kurs te caktuar ne daten e kryerjes se veprimit dhe me maturim t+2
  2. Transaksionin e anasjellte me nje kurs te percaktuar paraprakisht ne diten e kryerjes se veprimit dhe me maturim me te vone se t+2. Ky kurs kembimi perfshin diferencen e normave te interesit te seciles prej depozitave ne monedhat perkatese.

Foreign Exchange Spot Transaction

Foreign Exchange Spot Transaction eshte nje transaksion kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit dhe me maturim deri ne 2 dite pune pas lidhjes se marreveshjes.

Foreign Exchange Forwards Transaction

Foreign Exchange Forwards Transaction eshte nje transaksion i kembimi valuator i nje monedhe kundrejt nje tjetre me nje kurs te percaktuar ne diten e kryerjes se transaksionit por me maturim ne nje date te ardhme me tej se 2 dite pune pas lidhjes se marreveshjes