Tregu i Parasë

Info rreth tregut bankar

Eshte tregu i parase dhe i aktivave likuide qe tregtohen ne afatshkurter (nga nje ditore deri ne maksimumi nje vit) per te permbushur nevojatper likuiditet te bankave apo institucioneve te ndryshme financiare

Depozitat / Vendosjet Nderbankare

Eshte nje nga instrumentet e tregut te parase. Vendosjet nderbankare jane ato depozita qe bankat apo edhe institucionet financiar vendosin ose huazojne me bankat vendase apo te huaja duke filluar nga nje dite deri ne maksimumi nje vit me nje norme interesi te percaktuar.

Ne tregun e parase behen edhe kuotimet qe kontribuojne per TRIBID / TRIBOR, i cili llogaritet dhe publikohet nga Banka Qendrore dhe ne nuk kemi asnje detyrim ne lidhje me publikimin e TRIBOR-it.

Repo ( Marreveshje e riblerjes)

Eshte ajo lloj marreveshje ku shitesi i letrave me vlere, pranon t'i bleje ato perseri ne nje kohe dhe me cmim te paracaktuar.

Reverse Repo (Marreveshje e anasjellte e riblerjes)

Blerja e letrave me vlere me marreveshje per t'i rishitur ato me pas ne nje date te caktuar me nje cmim me te larte.

Norma Baze e Repos 1.25%