Raiffeisen Bank Sh.a ka nxjerrë në shitje disa asete pastrimi. 

Këtu mund të gjeni një informacion më të detajuar rreth aseteve në shitje. 

Për të gjithë të interesuarit dorëzimi i ofertës duhet si më poshtë: 

a. Oferta do të dorëzohet në zarf të mbyllur breda datës 23.05.2018 Ora 17:00.

b. Në zarfin e ofertës duhet të specifikohet qartë emri i Blerësit/Kompanisë

c. Në zarf duhet të shkruhet “ Ofertë për Blerje Asete Pastrimi të Bankës”

 

Adresa e dorëzimit të zarfit është: Raiffeisen Bank Sh.a, Drejtoria e Përgjithshme, Godina ETC, Blv. Bajram Curri, në katin e gjashtë (pranë zyrës së Protokollit).

 

Në rast se dokumentat tuaja dorëzohen të hapura (e-mail, fax,ose ndonjë mënyrë tjetër), nuk do të konsiderohen të vlefshme.

Ju lutemi, mos bashkëngjitni “informacion promocional” tek dokumentat tuaja, vetëm dokumentat e listuara më sipër.