Nje vit i suksesshem per Raiffeisen Leasing Sh.a ne 2007


20.3.2008

Raiffeisen Leasing Sh.a. eshte kompani e krijuar ne Prill 2006 me aksionere Raiffeisen Bank Sh.a. qe zoteron 75% te aksioneve te saj dhe Raiffeisen Leasing International GmbH me 25% te aksioneve. Gjate 2007, Raiffeisen Leasing pati nje rritje te konsiderueshme.

Raiffeisen Leasing eshte kompania lider ne tregun e leasing-ut. Ne strategjine e saj, por edhe ne aktivitetin real, Raiffeisen Leasing Sh.a, perfshihen financime me leasing per produkte, duke filluar nga makinat personale, makineri tregtare te lehta, kamiona dhe makineri te renda si dhe pajisje per industrine e ndertimit te kinjave te ndryshme teknologjike. Te gjitha keto produkte leasing-u u ofrohen segmenteve te biznesit si Korporata dhe SME, ndersa individet private perdorin kryesisht makina personale.

Nje nga arritjet kryesore konsiston ne krijimin e struktures organizative te kompanise qe perfshin nje staf prej 13 profesionistesh te angazguar plotesisht ne biznes duke ofruar gamen e plote produkteve te leasing-ut, funksione te tjera te shitjeve dhe operacionale si dhe zhvillimin e nje grupi produktesh dhe sherbimesh. Nje element I rendesishem I punes se kompanise ka qene procesi I vzhdueshem o zhvillimit te propozuar si dhe qartesimi i çeshtjeve ligjore dhe fiskale te dala nga nje kuader I erret dhe I pazhvilluar rregullues qe ndikon ne aktivitetin e aktivitetit te leasing-ut.

Faktore esenciale, si permiresimet e cilesise se sherbimit te Raiffeisen Leasing, fleksibiliteti brenda kritereve te riskut si dhe pershpejtimi ne procesin e aprovimit kane ndikuar efektivisht ne rritjen e shpejte te ketij aktiviteti.

Megjithate, kompania ka perdorur metoden know-how dhe eksperiencen e Raiffeisen Leasing International dhe te kompanive leasing t errjetit qe operojne ne rajon persa i perket produkteve dhe serbimeve te leasing-ut financiar si dhe marketingun. Me tej, kompania ka akses ne rrjetin e shitesve nderkombetare te makinerive te renda tregtare me te cilat Raiffeise Group ka nje mardhenie te gjate bashkepunimi, per perfitmin e klienteve ekzistues dhe potenciale te kompanise ne realzimin e planeve te tyre te investimit.

Nje nder arritjet me te rendesishme ka qene krijimi i mardhenieve strategjike te partneritetit me furnitoret dhe agjentet e shitjeve lokale dhe nderkombetare. Perpjekje te vazhdueshme jane bere per te rritur ndergjegjesimin ne furnitoret vendas lidhur me leasing-un financiar si dhe per te kuptuar termat dhe kushtet e biznesit tone. Gjate vitit 2007, Raiffeisen Leasing Sh.a. ka ndermarre nje fushate intensive mrketingu, kryesisht te koordinuar me politikat dhe aktivitetet e marketingut te agjenteve vendas te shitjes se makinave si partneret tane kryesor te biznesit.