Kredi të siguruara

Kredia Hipotekore është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (Bankat) në mënyrë që huamarrësit t`i përdorin ato për të investuar për blerjen e një shtëpie të re ose për qëllime personale duke ofruar si kolateral shtëpinë egzistuese që posedon ose kolateral alternativ të përshtatshëm.
Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një perqindje të vlerës së pronës (70% apo më tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 30 vjet (banka të ndryshme aplikojnë afate të ndryshme).

Cili është qëllimi i kredisë hipotekore?

Një kredi hipotekore mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin e një shtëpie duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit.
Kredia hipotekore zakonisht garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë mundësinë kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.

Pasi te keni plotesuar te gjitha te dhenat qe do t'ju kerkohen ne fushat e kesaj forme aplikimi, ju do te kontaktoheni nga stafi yne i specializuar i cili do t'ju mundesoje me dhenien e informacionit te plote sa i perket procesit te perfitimit te kredise, per te cilen keni shprehur interes. Sqarojme se, plotesimi i kesaj forme nga ana juaj nuk do te konsiderohet ne asnje rast si angazhim i Bankes per te vijuar me proceduren e aplikimit per kredi, per te cilen eshte domosdoshmeri paraqitja juaj fizike prane deges se Bankes

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Ju lutem zgjidhni degen ne te cilen doni te aplikoni

Rreth Jush

Datëlindja

Të dhënat e kontaktit tuaj

Të dhënat e punësimit tuaj

Të ardhurat