Ktheje fantazinë në realitet

Bli makinën tënde të re me super interesa, duke nisur nga 3.99% në Euro.

Lista e dokumentave për financimin e mjeteve dhe makinerive me qira financiare
 1. Vërtetim që përcakton pagesën mujore bruto dhe pozicionimin në punë.
 2. Çertifikatë familjare
 3. Mjet identifikimi
 4. Leje drejtimi
Shpenzime që lidhen me financimin:
 1. Sigurimi Kasko
 2. Komisioni i kredisë
 3. Noterizimi i kontratës
Lista e dokumentave për person fizik dhe juridik
 1. Ekstrakti historik i shoqërisë
 2. Kopje e liçencës së aktivitetit si edhe leje të veçanta për ushtrimin e aktiviteteve (nëse ka)
 3. Vërtetim nga organet tatimore lidhur me detyrimet e shoqërisë ndaj organeve tatimore
 4. Dokument identikimi dhe dokument përfaqësimi ligjor për personat e autorizuar që përfaqësojnë shoqërinë dhe drejtuesit e saj.
 5. Pasqyrat financiare të shoqërisë për 2 vitet e fundit
Shembull i llogaritjes së kësteve të qirasë financiare
Çmimi i makinës (në Euro) Parapagimi 10% në Euro Kësti për 48 Muaj Kësti për 60 Muaj
10000 1000 203.17 165.71
12000 1200 243.81 198.85
13000 1300 264.12 215.42
14000 1400 284.44 231.99
15000 1500 304.76 248.56
16000 1600 325.07 265.13
17000 1700 345.39 298.27
18000 1800 365.71 298.27
19000 1900 386.03 314.85
20000 2000 406.34 331.42
25000 2500 507.93 414.27