Skip to main content
2560 × 844

Njoftim për shitje barrë siguruese “linjë e prodhimit të alkoolit etilik"

Raiffeisen Bank SH.A. do të zhvillojë ankandin për shitjen e Barrave Siguruese si më poshtë:

  • Linjë e prodhimit te alkoolit etilik

Përshkrimi:Impianti i prodhimit të alkolit etilik me kapacitet 30T/ditë. Fabrika (Bio Etanolit) është e përbërë nga dy blloqe kryesore prodhimi dhe pajisjet ndihmëse laboratorike : A-Blloku energjitik , B-Blloku teknologjik, C-Pajisjet Laboratorike.

Ofertat duhet të depozitohen në zarf te mbyllur me përshkrimin "Ofertë Për Blerje Barrë Siguruese",  brenda datës 10.06.2024, ora 15:00, në zyrën e protokollit pranë Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika II, Tiranë.

Ofertës duhet t'i bashkangjitet LetërNjoftimi / Ekstrakti i QKR (individ / kompani), si dhe pagesa e garancisë prej 50,000 Lekë ne nr. e llog. 990000ALL495201900 pranë RBAL (mospagesa e garancisë skualifikon ofertën)

Çmimi fillestar 800,000 Euro

Nëse jeni të interesuar për “LINJË E PRODHIMIT TË ALKOOLIT ETILIK”  të mësipërme, mund të kontaktoni në adresën: prona@raiffeisen.al


  • Njoftim
  • 5 min për t'u lexuar