Skip to main content

Produktet e Financave Tregtare

Banka Raiffeisen, përmes një stafi të specializuar dhe një rrjeti të gjerë degësh të shpërnadarë në të gjithë vendin, iu ofron klientëve të saj konsulencë lidhur me përdorimin e produkteve të Financave Tregtare për reduktimin e riskut të marrëveshjeve të tyre tregtare, lidhur me transaksionet e tregtisë me partnerët ndërkombëtarë si dhe iu ofron produkte të Financave Tregtare që i përshtaten nevojave specifike të klientëve. Gjithashtu, ne kemi një numër të konsiderueshëm bankash korrespondente të klasit të parë, të shpërndara në të gjithë botën, të cilat veprojnë si partneret tona dhe na ndihmojnë për të arritur një performancë të suksesshme në produktet e Financave Tregtare.

Nje Letër Kredi (Kredi Dokumentare) është një instrument financiar i ofruar nga bankat për të mbështetur eksportuesit dhe importuesit në arritjen e një marrëveshjeje për transaksionet ndërkombëtare tregtare ndërmjet tyre, duke minimizuar risqet e palëve. Si e tillë, Letër Kredia është një angazhim i pakthyeshëm dhe i pavarur i bankës lëshuese, për të kryer pagesë kundrejt prezantimit të rregullt të setit të kërkuar të dokumentave, i cili duhet të jetë në përputhje me kushtet e vendosura në të. Letër Kreditë janë instrumenta pagese, përdorimi i të cilave nuk kufizohet vetëm në kryerjen e pagesave për blerjen e mallrave, por gjithashtu edhe për blerjen e shërbimeve dhe implementimin e projekteve speficifike.

Letër Kreditë janë subjekt i Rregullave dhe Praktikave Uniformë për Kreditë Dokumentare (Botimi i ICC-së nr. 600).

Raiffeisen Bank Sh.a iu ofron klientëve të saj dy tipologji të Letër Kredisë:

 1. Letër Kredi Importi – Ky instrument lëshohet nga Raiffeisen Bank Sh.a në rastet kur klientet e saj blejnë (importojnë) mallra ose shërbime nga partnerët e tyre respektivë. Këto lloj produktesh përshtaten dhe personalizohen për çdo transaksion sipas kërkesave të klienteve duke iu ofruar konsulencë dhe sugjerime në përputhje me nevojat e tyre specifike.
 2. Letër Kredi Eksporti – Është një instrument nëpërmjet të cilit Raiffeisen Bank Sh.a pret një Letër Kredi në favor të klientëve të vet nëpërmjet një mesazhi SWIFT ose nëpërmjet një letre të lëshuar nga banka lëshuese (pra, banka e importuesit) dhe ia njofton atë klientëve të saj.
Çfarë ofrojmë për klientët Korporatë dhe SE?
 • Lëshimin e Letër Kredive të Importit
 • Njoftimin e Letër Kredive të Eksportit
 • Këshillim të klientëve për transaksionet e Letër Kredive nga një staf i specializuar
Avantazhet:

Përdorimi i Letër Kredisë si mjet pagese ofron avantazhe për të dyja palët e përfshira në transaksion, importuesin dhe eksportuesin.

Blerësi sigurohet se pagesa për vleren e mallit ose sherbimit do të kryhet vetëm pasi Shitësi të prezantojë në bankë setin e dokumentave në përputhje me kushtet e vendosura në Letër Kredi.

Shitësi nuk ka nevojë të investigojë lidhur me aftësinë paguese të Blerësit (Importuesit) duke qenë se risku që lidhet me kryerjen e pagesës në këtë transaksion është transferuar nga Blerësi te Banka Lëshuese / Banka Konfirmuese.

Shitësi do të lëvrojë mallin ose do të kryejë shërbimin vetëm pasi të ketë marrë dhe pranuar Letër Kredinë e lëshuar në favorin e tij, në përputhje me kushtet e rëna dakord mes palëve dhe të specifikuara në Marrëveshjen Tregtare të lidhur me Blerësin. 

Çfarë duhet të kenë në vëmendje palët?
 • Letër Kredia si transaksion është e shkëputur dhe e pavarur nga marrëveshja e shitjes apo nga çdo marrëveshje tregtare mbi të cilën ajo bazohet. Bankat nuk janë në asnjë mënyrë të lidhura apo të varura nga kjo marrëveshje pavaresisht faktit se Letër Kredia mund t’i bëjë referencë kësaj marrëveshje.
 • Nën Letër Kredi bankat kujdesen vetëm për dokumentat që prezantohen, por ato në asnjë mënyrë nuk përfshihen në procese që kanë të bëjnë me mallrat, shërbimet ose performancën me të cilën këto dokumenta lidhen. 
Dokumentacioni i kërkuar

Për të nisur procedurën e lëshimit të një Letër Kredie, klienti duhet të depozitojë: 

 • Një kopje të marrëveshjes tregtare të firmosur mes paleve, ose 
 • Faturën paraprake (Proforma Invoice) të lëshuar nga Shitësi.
Alternativat e Financimit

Letër Kreditë mund të financohen me kolateral cash të siguruar nga aplikanti ose aplikanti mund të aplikojë për një linjë financimi në bankën tonë.

Një Garanci Bankare është një instrument që i ofron siguri një pale në një transaksion në rastin kur pala tjetër nuk performon në mënyrë të kënaqshme në përputhje me kontratën/marrëveshjen ndërmjet tyre. Si e tillë, një Garanci Bankare është një angazhim i pakthyeshëm me shkrim i bankës lëshuese (garantori), i lëshuar në emër të aplikantit dhe në favorin e palës përfituese, për të kryer pagesën deri në shumën e specifikuar në garanci, kundrejt marrjes së një kërkese të rregullt për pagesë, me shkrim nga përfituesi, në rastin e mospërmbushjes nga ana e aplikantit të detyrimit që është objekt i kësaj garancie.

Banka jonë lëshon Garanci Bankare subjekt të Rregullores Standarde të Garancive Bankare (URDG, Botimi ICC Nr. 758) ose subjekt të Ligjit Shqiptar. 

Letër Kredia Standby është një instrument kryesisht i përdorur për të siguruar mosperformancën ose pagesën e njërës palë në një marrëdhënie, kundrejt palës tjetër. Në ndryshim nga Garancia Bankare, një Letër Kredi Standby ka një format më fleksibël dhe është subjekt i Rregullave dhe Praktikave Uniformë për Kreditë Dokumentare (Botimi i ICC-së nr. 600).

Çfarë ofrojmë për klientët tanë?

1. Lëshim të llojeve të ndryshme të Garancive Bankare direkte dhe indirekte në favor të përfitueseve brenda dhe jashtë vendit duke përfshirë:

Garanci Pagese – lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar pagesën e mallrave dhe shërbimeve në favor të përfituesit

Garanci për pagesë paraprake (Parapagimi) – lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar përdorimin e shumës së parapaguar në përputhje me kontratën

Garanci për Sigurimin e Ofertës - lëshohet për llogari të aplikantit për pjesëmarrje në tender

Garanci Kontrate - lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar përmbushjen e detyrimeve kontraktuale

Garanci Doganore – lëshohet në favor të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave për të siguruar përmbushjen e detyrimeve doganore të aplikantit

Letër Kredi Standby – lëshohet për të siguruar detyrime të ndryshme.

2. Hartim të teksteve të garancive 

Tekstet e garancive përshtaten sipas detajeve specifike të marrëveshjeve në të cilat bazohen. Me kërkesën tuaj ne do të jemi të gatshëm t’ju suportojmë për hartimin e tekstit të garancisë që në fazën e negocimit të kontratës, ç‘ka mund të shoqërohet edhe me përfitime të tjera për ju ose partnerët tuaj.

Avantazhet:

- Garancia Bankare është një instrument i cili shërben si siguri për përfituesin se ai do të kompensohet për dëmin/humbjen e pësuar nëse paraqet në bankë një kërkesë të rregullt për pagesë

- Garancia i krijon mundësi blerësit të sigurojë terma më të favorshëm kreditimi

Çfarë duhet të kenë ne vëmendje palët?

Garancia Bankare është e pavarur nga marrëdhënia kontraktore mes paleve dhe banka nuk mund të tërhiqet nga angazhimi që ka marrë përsipër nën garancinë bankare pavarësisht mosmarrëveshjeve që mund të lindin në marrëdhënien mes paleve.

Një Garanci Bankare mund të anullohet përpara skadencës së saj vetëm me marrjen e një konfirmimi me shkrim nga ana e Perfituesit të saj.

Dokumentacioni i kërkuar

Në varësi të llojit të garancisë së kërkuar, klientët e Raiffeisen Bank Sh.a duhet të dorëzojnë në bankë një kopje të skanuar të kontratës së nënshkruar mes paleve, Dokumentat e Tenderit, Njoftimin për fituesin e Tenderit ose një dokument justifikues për marrëdhënien mes tyre, objekt i garancisë së kërkuar.

Alternativat e Financimit

Për lëshimin e një Garancie Bankare dhe të një Letër Kredie Standby aplikanti duhet të aplikojë në bankën tonë për një  limit financimi të mbuluar me kolateral cash apo lloje të tjera kolaterali sipas  marrëveshjes me bankën tonë.

Dokumenta për Arkëtim (Documentary Collection) është një instrument pagese sipas të cilit Eksportuesi, nëpërmjet bankës së tij dërgon në bankën e Importuesit, nje set dokumentash të cilat lidhen me një dërgesë të veçantë mallrash së bashku me instruksionet përkatese për pagesë.

Seti i dokumentave të prezantuara i dorëzohet Importuesit nga Banka e tij vetëm pasi Importuesi ka kryer pagesën e vlerës së dokumentave ose pasi ka pranuar detyrimin e pagesës në një datë të mëvonshme.

E vetmja menyrë pagese që Raiffeisen Bank Sh.a përdor për Dokumentat për Arkëtim është:

- D/P – Dorëzim i dokumentave kundrejt pagesës së menjëhershme nga Importuesi

Në këto transaksione bankat ndërmjetësojnë vetëm përmbushjen e instruksioneve për pagesë, por nuk mbajnë përgjegjësi për kontrollin e dokumentave të eksportuesit.

Çfarë u ofrojmë klientëve tanë?
 • Marrje dhe dërgim dokumentash në bankën e Importuesit me kërkesë dhe sipas instruksioneve të klientëve të Raiffeisen Bank Sh.a (Eksportuesit)
 • Njoftim të klientëve për dokumenta të mbërritura në Raiffeisen Bank Sh.a nga banka të Eksportueseve
 • Asistencë/këshillim nga një staf i kualifikuar lidhur me transaksionet Documentary Collection
Avantazhet

Është transaksion më pak i kushtueshëm se Letër Kredia, por për shkak të nivelit më të lartë të riskut kërkon më tepër njohje dhe besim mes palëve që përfshihen në transaksion.

Çfarë duhet të kenë në vëmendje palët?
 • Banka e Importuesit nuk ka asnjë detyrim për pagesë
 • Nuk ka siguri se bleresi do të paguajë/pranojë dokumentat e prezantuara në bankën e tij nga eksportuesi 
 • Situata financiare e Importuesit mund të ndryshojë para se dokumentat të mbërrijnë në bankën e tij ose para datës së maturimit të kësaj pagese