Skip to main content

Informacion Ligjor

Kushdo që akseson këtë faqe interneti të Raiffeisen Bank Sh.a nëpërmjet rrjetit ndërkombëtar (http://www.raiffeisen.al) bie dakort me kushtet si vijojnë:

Perdorimi i Faqes se Internetit te Raiffeisen Bank

E tere permbajtja e faqes se Raiffeisen Bank eshte subjekt i te drejtave te autorit me te gjitha te drejtat e rezervuara. Cdo shkarkim apo kopjim nga kjo faqe e Raiffeisen Bank nuk do te konsiderohet si transferim i te drejtave tek ju. Ju nuk mund te riprodhoni (pjeserisht apo teresisht), transmetoni (ne rruge elektronike apo anasjelltas), modifikoni apo perdorni permbajtjen e faqes se Raiffeisen Bank per qellime perfitimi, pa marre paraprakisht miratimin me shkrim nga Raiffeisen Bank per kete qellim. Gjithashtu, Raiffeisen Bank rezervon te drejten qe ne cdo kohe te kryeje modifikime apo ndryshime  te permbajtjes se kesaj faqeje.

Asnje Oferte apo Garanci

Permbajtja e faqes se Raiffeisen Bank nuk do te interpretohet si kerkese ose oferte, apo rekomandim per te siguruar ose disponuar ndonje investim ose per t’u angazhuar ne ndonje tjeter transaksion. Informacionet dhe opinionet qe faqja e Raiffeisen Bank permban, mundesohen pa garanci te asnje lloji, qofte kjo e shprehur apo e nenkuptuar. 

Kufizimi i Pergjegjesise

Ne asnje rast, perfshire (por pa u kufizuar) neglizhencen, Raiffeisen Bank do te jete pergjegjese per ndonje humbje apo demtim te cfaredo lloji, perfshire (por pa u kufizuar) ne dem te drejtperdrejte apo te terthorte, ardhur si pasoje apo ne lidhje me aksesimin, perdorimin, performimin, shfletimin apo nderlidhjen me faqen e internetit te Raiffeisen Bank.

Faqe Interneti te Lidhura

Gjate hyrjes (aksesimit) ne ndonje apo disa prej faqeve te internetit lidhura me faqen e Raiffeisen Bank ju mund te dilni nga kjo e fundit. Raiffeisen Bank ju njofton se nuk ka verifikuar asnje prej ketyre faqeve te internetit lidhura me te dhe nuk verteton apo mban pergjegjesi per permbajtjen e ketyre faqeve apo produkteve, sherbimeve ose artikujve te tjere ofruar nepermjet ketyre faqeve.