Risk i ulet
etrat me vlere te qeverise konsiderohen si investimet me riskun me te ulet.

Maturimet sipas zgjedhjes suaj
Raiffeisen Bank ju ofron mundesine te investoni ne letra me vlere te qeverise me maturime te ndryshme dhe me interesa relativisht te larta krahasuar me tregun ne pergjithesi.

Likuiditet i menjehershem
Banka jone ka licensen e tregut sekondar. Ne rastin e shitjes se letrave me vlere nga ana e klientit ne e blejme direkte ne treg sekondar dhe me cmime mjaft konkuruese krahasuar me tregun sekondar te letrave me vlere.

Mundesia per te marre pjese direkte ne tregun primar te letrav me vlere<
Banka raiffeisen ofron sherbimin e kujdestarise per klientet e saj te cilet duan te marrin pjese direkte ne tregun primar te ankandeve te bonove dhe obligacioneve te thesarit. Per ankandet e reja ju mund te kontrolloni faqet perkatese te Ministrise se Financave dhe Bankes se Shqiperise

Veçoritë e produktit

Bonot e Thesarit jane letra me vlere te borxhit te emetuara nga Qeveria e Republikes se Shqiperise. Bonot e Thesarit jane letra me vlere afatshkurter me afat maturimi deri ne 1 vit. Aktualisht ne Shqiperi emetohen Bono Thesari me afati maturimit 3, 6 dhe 12 mujore.

Bonot e Thesarit emetohen ne forme regjistri ne llogari, qe do te thote se nuk kane nje forme fizike, por investitorit i jepet nje vertetim pronesie, apo vertetim per transaksionin qe ben me to. Regjistri i pronesise se bonove te Thesarit per individet mbahet prane Bankes se Shqiperise, apo nje Banke tjeter te licensuar nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare (AMF) per kete qellim. Banka Raiffeisen eshte e licensuar nga AMF.