Skip to main content

kursime dhe investime: Shërbimi i Kujdestarisë

Duke ofruar shërbimin e kujdestarisë dhe duke mbajtur investimet në një regjistër letrash me vlerë, Raiffeisen Bank garanton sigurinë e investimeve të tua.

Përfitimet e Shërbimit të Kujdestarisë

Kryej transaksionet e përditshme bankare në një prej 74 degëve Raiffeisen. 

Ruajtja e të gjitha të dhënave të portofolit tuaj

Banka ofron ruajtjen dhe informimin mbi të gjitha lëvizjet/ndryshimet në portofolin tuaj të investimeve

Shlyerjen e transaksioneve me efikasitet

Shlyerjen e transaksioneve që lidhen me instrumentet e të ardhurave fikse në mënyrë efikase dhe të shpejtë;

Kryerja në kohë e shërbimeve të titujve

Nëse ju investoni në titujt e qeverisë së Shqipërisë nëpërmjet Raiffeisen Bank, ju do të përfitoni të gjitha shërbimet mbi titujt, përfshirë këtu pagesën e kuponit, pagesën e kryegjësë në datën e maturimit, si dhe informacion mbi normat e interes dhe çmimet e tregut për investimet tuaja në cdo moment.

Tarifa të thjeshta dhe konkurruese për shërbimin

Tarifat mund të negociohen në bazë të vlerës së investimit të portofolit tuaj, si dhe mund të rinegociohen në mënyrë të rregullt.

Karakterisitikat e produktit

Shërbimi i kujdestarisë dhe regjistrarit të titujve të qeverisë së Shqipërisë ofron për klientët listën e veprimtarive të mëposhtme: