Skip to main content
Home loans

Unsecured Loans: Personal loan

Apply for a personal loan online or in a branch today and head on to your future journey.

  • Up to 3 million Lekë
  • Fast approval in less than 30 minutes

Benefits of Personal Loan with us

If you are an individual with verified incomes, you can find the perfect choice here and improve your life.

Full financing from 100,000 - 3,000,000 ALL
Up to 120 months tenor
No collateral and justifying loan purpose
Apply online, in Raiffeisen ON or in branch

*Based on customer segment and risk classification

Make home sweet home happen

Apply for a personal loan today and experience fast funding. Be it renovations, decorations or any need that comes to your mind to make the house as comfortable as possible, let's make it happen together!

Make the trip of a lifetime happen

From exploring exotic destinations to fulfilling lifelong aspirations, turn your dream trip into reality effortlessly. Apply now and let us provide you with fast financing.

Çfarë kushtesh duhen plotesuar?

Për t'u kualifikuar për një kredi personale ju duhet të:

  • Jeni rezident në Shqipëri.
  • Të keni të ardhura të verifikueshme dhe të jeni të punësuar pranë një institucioni shtetëror apo privat, brenda Shqipërisë.

Çfarë dokumentash duhen për të aplikuar?

Për të aplikuar ju duhen këto dokumenta
  • Kartë identiteti
  • Çertifikatë familjare
  • Deklaratë të ardhurash

    *Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumente shtesë në raste të veçanta.