Skip to main content

Aplikim për kredi për shtëpi Premium

Pasi të keni plotësuar të gjitha të dhënat që do t'ju kërkohen në fushat e kësaj forme aplikimi, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar i cili do t'ju mundesojë me dhënien e informacionit të plotë sa i përket procesit të përfitimit të kredisë, për të cilen keni shprehur interes. Sqarojmë se, plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procedurën e aplikimit për kredi, për të cilën është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë degës së Bankës

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Shteti juaj

Të dhënat e punësimit

Që të jenë të përshtatshëm për të përfituar kredi, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

1. Aplikanti duhet të jetë shtetas Shqiptar, nga 18 deri në 65 vjeç.

2. Aplikanti duhet të ketë një dokument identifikimi të vlefshëm.

3. Aplikanti duhet të punojë dhe jetojë në Shqipëri.

Pranoj Deklarata e pëlqimit