Dergo E-mail

Ju mund të dërgoni një mesazh drejt Raiffeisen Bank përmes Internet, si më poshtë:

  • Duke plotësuar formën e sugjerimeve në faqen e Bankës
  • Duke dërguar një e-mail në adresën [email protected] (ku mund të ngarkoni materiale me prapashtesën.doc .jpg .pdf ).

Fushat e shënuara me * janë të detyrueshme për tu plotësuar

Këtu mund të shkruani pyetjet, idetë ose sugjerimet tuaja.