Oferta pёr Kredinё Personale

Surprizat dhe ofertat për klientët Premium nuk kanë të mbaruar!

Ofertë me normë fikse një vjeçare për vetëm 3.3% përgjatë gjithë vitit. Kjo ofertë është e vlefshme deri më 30 Qershor 2019.

Nderkohë që ju do të vazhdoni të përfitoni nga normat tona të jashtëzakonshme deri më 31 Dhjetor 2019 me norma:

  • Fikse për një vit për vetëm 5.9% normë interesi. Pas përfundimit të periudhës me normë fikse, interesi për Klientët Premium Paga+ (klientë që marrin pagën pranë RBAL) do të jetë: TRIBOR+9.6%. Për Klientët Premium që nuk e marrin pagën pranë RBAL norma e interesit do të jetë: TRIBOR+11.6%.
  • Normë interesi fikse për të gjithë jetën e kredisë, nëse ajo do të merret për periudhat e mëposhtme:

                                      Kredi me afat 2 vjeçar për vetëm 7.5% normë interesi fikse 

                                      Kredi me afat 3 vjeçar për vetem 9% normë interesi fikse