Skip to main content

2018:Raiffeisen Bank International publikon fitimin e konsoliduar prej 1,270 milion Euro

Vienë, Të ardhurat neto nga interesi rriten me 4.2 përqind nga viti në vit në 3,362 milion euro (2017:3,225 milion euro)Të ardhurat operacionale rriten 3.9 përqind në 5,289 milion euro ( 2017: 5,098 milion euro)Shpenzimet e përgjithshme administrative rriten  1.2 përqind në 3,048 milion euro (2017: 3,011 milion euro)Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare janë zvogëluar 46.9 përqind ne 166 milion euro (2017: 312 milion euro)Fitimi para tatimit rritet 8.8 përqind në 1,753 milion euro (2017: 1,612 milion euro)Fitimi mbas tatimit rritet 12.2 përqind në 1,398 milion euro (2017: 1,246 milion euro)Fitimi i konsoliduar rritet 13.8 përqind në 1,270 milion euro ( 2017: 1,116 milion euro)Raporti i kredive të këqija ulet 1.9 pikë përqind në 3.8  përqind krahasuar me fundvitin 2017Raporti CET 1 në 13.4 perqind (përfundimtar)Fitimi për aksion rritet ne  3.68 euro (2017: 3.34 euro) Më 1 janar 2018 hyri në fuqi standarti i ri i kontabilitetit për instrumentat financiar (IFRS 9). Në vazhdim të adaptimit të IFRS 9, RBI ka ndryshuar prezantimin e bilancit, i cili tani është në linjë me standartin e raportimit finaciar (FINREP) i publikuar nga Autoriteti Evropian i Bankave (EBA). Me adaptimin e standarteve, ishte gjithashtu e nevojshme të sistemohen periudhat e krahasimit 2017 dhe data e raportimit ne 31 Dhjetor 2017. Shifrat për periudhat e mëparshme janë të krahasueshme vetëm në një masë të kufizuar. Në 2018, Raiffeisen Bank International (RBI) ka gjeneruar nje fitim të konsoliduar prej 1,270 milion euro. "Ne kemi tejkaluar rezultatin shumë të mirë të vitit të kaluar dhe jemi shumë të kënaqur me vitin financiar 2018. Ne kemi përmirësuar dukshëm raportet tona të kapitalit dhe kemi ulur më tej raportin tonë të NPL. Prandaj ne mund të propozojmë një divident shumë më të lartë në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore se në vitin e kaluar ", tha Johann Strobl, Drejtor i Përgjithshëm i RBI. Të ardhurat operative u rritën me 4 përqind nga viti në vit, ose 199 milionë euro, në 5,298 milionë euro. Të ardhurat neto nga interesat u rritën 4 për qind në 3,362 milionë euro të nxitura nga rritja e kreditimit, me aktivet mesatare të interesit të grupit deri në 3 përqind. Shpenzimet e përgjithshme administrative u rritën me 37 milionë euro nga viti në vit në 3,048 milionë euro. Raporti kosto / të ardhura u përmirësua nga 1.5 pikë përqindjeje në 57.5 përqind. "Pavarësisht shitjes  të kredive të biznesit  bazë bankar Polak te klientët u rrit me 4 përqind. Kreditimi u rrit në pothuajse të gjitha tregjet, më fort në Austri, Çeki, Rumani dhe Sllovaki ", tha Strobl. Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare janë zvogëluar dukshëm Humbjet nga zhvlerësimi i aktiveve financiare arrit shumën 166 milionë euro gjatë periudhës raportuese, krahasuar me 312 milionë euro te nje viti me pare.Përmirësimi i raportit të NPL vazhdoi edhe në vitin 2018: ka rënë 1.9 pikë përqindje që nga fillimi i 2018 dhe qëndroi në 3.8 përqind në fund të dhjetorit. Raporti CET 1 (përfundimtar)  në 18.2 përqind Raporti i CET 1 (përfundimtar) u përmirësua 0.6 pikë përqindjeje në 13.4 përqind, me shitjen e operacioneve bankare baze Polake me 0.9 pikë përqindjeje. * * * * * Ju mund të aksesoni versionin online të raportit vjetor në linkun: http://ar2018.rbinternational.com, versioni në gjuhën Gjerman është i disponueshëm në linkun http://gb2018.rbinternational.com. * * * * * Raiffeisen Bank International AG (RBI) i përket si Austrisë, ku është një korporatë dhe bankë investimi lider, ashtu edhe Evropës Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 13 tregjet e rajonit janë mbuluar nga bankat e filialit. Për më tepër, Grupi RBI ofron shërbime të specializuara financiare si në fushën e lizing-ut, menaxhimit të aseteve ose M&A.
Në total, rreth 47,000 punonjës u shërbejnë rreth 16.1 milion klientëve nëpërmjet 2,100 njësish biznesi, shumica e të cilave ndodhen në Evropën Qendrore dhe Lindore. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. Bankat Raiffesien në rajon zotërojnë rreth 58.8 përqind të aksioneve pjesa tjetër është e lirë. Brenda Grupit Bankar Raiffeisen, RBI është institucioni qendror i Bankave Raiffeisen në Rajon dhe institucioneve të tjera të lidhura me kreditimin dhe bën shërbime të rëndësishme në këtë funksion.
Për informacione të mëtejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com),ose
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com