Skip to main content

RBI: Raporti Financiar i tre mujorit të tretë 2019

Tremujori i tretë u mbyll me rritje në të ardhurat bazë me 8 përqind, me tendencë rritjen e fortë të kredisëRezultati pozitiv i të ardhurave bazë (të ardhurat neto nga interesi dhe pagesa neto dhe të ardhura nga komisioni deri në 8 për qind nga viti në vit, u ndikua nga të ardhurat nga shitja në vitin 2018 të sistemit bankar në Poloni)Kredidhënia u rrit me 14 përqind nga viti në vit kryesisht në drejtorinë e përgjithshme, në Rusi dhe në Evropën QendroreFitimi i konsoliduar shënoi shifrën 874 milion EuroTë ardhurat neto të tregtueshme të ndikuara nga rezultatet e vlerës së rregullt mbi mbrojtjen dhe detyrimet që neutralizohen gjatë jetës së portofoleveMarzhi i interesit neto ka përmirësuar 5 pikë bazë tremujori në tremujor në 2.46 përqindKostot e riskut mbetën të ulta (0.13 përqind raporti i provigjionit)Raporti i kredive me probleme u përmirësua më tej me 2.3 përqindRaporti CET1 u rrit me 13.7 përqind duke përfshirë rezultatet e fundit të vitit Në tre tremujorin e tretë të vitit 2019, Raiffeisen Bank International (RBI) ka gjeneruar një fitim të konsoliduar prej 874 milion Euro.  Rënia nga viti në vit duhet të shihet në dritën e rezultatit shumë të mirë të periudhës krahasuese, e cila ishte mbështetur nga një lëshim jashtëzakonisht i lartë neto nën humbjet e pësuara nga zhvlerësimi i aktiveve financiare për shkak të lëshimeve të provigjioneve të humbjes së huasë dhe fitimeve nga shitjet e kredive me probleme. Siç pritej, ky rezultat nuk mund të arrihej, por RBI vazhdoi zhvillimin e saj pozitiv të biznesit."Ne kemi regjistruar rritje shumë të këndshme të fitimeve gjatë nëntë muajve të parë të vitit," tha Johann Strobl, Drejtor i Përgjithshëm. "Rritja e kredisë tejkaloi pritshmëritë tona, pavarësisht ngadalësimit ekonomik," vazhdoi Strobl.Të rregulluar për të ardhurat nga operacionet bankare polake të shitura në vitin 2018, të ardhurat neto nga interesi dhe nga komisioni u rritën ndjeshëm, me një rritje të të ardhurave bazë 8 përqind për vit.Shpenzimet e përgjithshme administrative u rritën nga viti në vit: 17 milion Euro në 2,245 milion Euro. Raporti i kostove / të ardhurave u rrit me 4.0 pikë përqindjeje në 59.6 përqind. Humbjet e moderuara nga zhvlerësimi në asetet financiare"Kostot e riskut mbeten në një nivel shumë të moderuar," tha Strobl.Humbjet nga zhvlerësimi i aseteve financiare arritën në 80 milion Euro në periudhën raportuese.Raporti i kredive me probleme u ul me 0.4 pikë përqindje që nga fillimi i vitit duke arritur në 2.3 përqind. Raporti i mbulimit të kerdive me probleme u përmirësua me 2 pikë përqindje duke arritur në 60.2 përqind Raporti total i kapitalit (plotësisht i ngarkuar) prej 17.4 përqindRaporti i përbashkët i kapitalit (plotësisht i ngarkuar) ishte 13.4 për qind, raporti i nivelit të parë i kapitalit (i ngarkuar plotësisht) ishte 14.8 për qind dhe raporti total i kapitalit (i ngarkuar plotësisht) ishte 17.4 për qind. Raportet e kapitalit që përfshijnë fitimin e përkohshëm të tremujorit të tretë do të kishin qenë më të larta për 33 pikë bazë sesa raportet e treguara. Krahasimi tremujorFitimet neto nga interesi shënuan rritje prej 3 përqind  apo 27 milionë Euro nga tremujori në tremujor, duke arritur në 866 milionë Euro. Marzhi neto i interesit u rrit me 5 pikë bazë, në 2.46 përqind.Shpenzimet e përgjithshme administrative arritën në 748 milion Euro në tremujorin e tretë, një rënie prej 25 milion Euro në krahasim me tremujorin e kaluar.Në tremujorin e tretë, humbjet nga zhvlerësimi në aktivet financiare arritën në 68 milion Euro, 66 milion Euro më të larta se në tremujorin e kaluar.Fitimi i konsoliduar ra me 42 milion Euro në 303 milion Euro për shkak të humbjeve më të mëdha nga zhvlerësimi në aktivet financiare. PerspektivaRBI do të vazhdojë të ndjekë rritjen e kredive me një vlerë një-shifrore të përqindjes mesatare vjetore.Raporti i provigjoneve për vitin e plotë 2019 pritet të jetë nën 45 pikë bazë.Banka parashikon që raporti i kredive me probleme do të vazhdojë të ulet.RBI synon të arrijë një raport kosto/fitim prej rreth 55 përqind në vitin 2021.Në vitet e ardhshme, banka synon të arrijë kthim të konsoliduar në kapitalit prej rreth 11 përqind.Ajo gjithashtu synon të mbajë raportin CET1 në rreth 13 përqind në periudhën afatmesme.Bazuar në këtë objektiv, RBI synon të shpërndajë rreth 20 deri 50 përqind të fitimit të konsoliduar.  * * * *Ju mund të aksesoni versionin online të raportit tremujor në linkun http://qr032019.rbinternational.com, version Gjerman është i disponueshëm në linkun http://zb032019.rbinternational.com.* * * * *RBI i përket si Austrisë, ku është një korporatë dhe bankë investimi lider, ashtu edhe Evropës Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 13 tregjet e rajonit janë mbuluar nga bankat e filialit. Për më tepër, Grupi RBI ofron shërbime të specializuara financiare si në fushën e lizing-ut, menaxhimit të aseteve ose M&A.
Në total, rreth 47,000 punonjës u shërbejnë rreth 16.5 milionë klientëve nëpërmjet 2,100 njësish biznesi, shumica e të cilave ndodhen në Evropën Qendrore dhe Lindore. Aksionet e RBI janë të listuara në Bursën e Vjenës. Banka Raiffeisen Rajonale e Austrisë zotëron rreth 58.8 përqind të aksioneve pjesa tjetër është e lirë. Brenda Grupit Austriak Bankar Raiffeisen, RBI është institucioni qendror i Bankave Raiffeisen në Rajon dhe institucioneve të tjera të lidhura me kreditimin.
 Për informacione të mëtejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com), ose
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com