Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI: Publikimi i rezultateve të T1 2020 dhe ndryshimet në vlerësime

Vjenë,Presim që rritja e kredi-dhënies për vitin 2020 të shënojë shifra modeste.Raporti i huadhënies për Vitin Financiar 2020 aktualisht pritet të jetë rreth 75 pikë bazë, në varësi të kohëzgjatjes dhe ashpërsisë së mungesës së ekuilibrit.Ne synojmë që raporti kosto/të ardhura të jetë rreth 55 përqind në terma afatmesëm dhe po vlerësojmë se si rrethanat aktuale do të ndikojnë këtë raport në vitin 2021.Në terma afatmesëm, ne synojmë një kthim të konsoliduar të kapitalit prej afërsisht 11 përqind. Sot, dhe në bazë të vlerësimeve tona më të mira, ne presim që për vitin 2020 të kemi një kthim të konsoliduar të kapitalit neto në shifra të mesme dhjetore.Konfirmojmë objektivin tonë që raporti CET1 të jetë rreth 13 përqind për një periudhë afatmesme.Bazuar në këtë objektiv, ne synojmë të shpërndajmë nga 20 deri në 50 përqind të fitimit të konsoliduar.