Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

RBI: Raporti Financiar Gjashtë-mujor 2020 Të ardhurat kryesore janë të qëndrueshme; 368 milionë euro fitim i konsoliduar i ndikuar negativisht nga COVID-19

Vjenë,

Të ardhurat bazë janë të qëndrueshme nga viti në vit, ku të ardhurat neto nga interesi prej 2 përqind dhe të ardhurat nga tarifat neto dhe komisionet mbeten të pandryshuara (më të ulëta nga tremujori në tremujor për shkak të mbylljes për shkak të karantinës)

Kreditë për klientët u rritën me 3 përqind nga viti aktual, pavarësisht zhvlerësimit të konsiderueshëm të monedhës vendase

Raporti i Provigjionimit prej 0,67 përqind në gjysmën e parë të vitit; rritja ishte kryesisht për shkak të efekteve të COVID-19

Fitimi i konsoliduar prej 368 milionë euro u ndikua negativisht nga kostot më të larta të riskut dhe zhvlerësimet e shoqërive u vlerësuan në kapital (rezultat tjetër)Marzhi i interesit neto ra me 22 pikë bazë nga tremujori në tremujor në 2.21 përqind.

Raporti i NPE dhe raporti i mbulimit të NPE u përmirësua disi në 1,9 përqind dhe 63,3 përqind, përkatësisht.Raporti i CET1 prej 13,2 përqind (duke përfshirë rezultatin nga viti aktual)


  • Deklaratë për shtyp
  • 3 min për t'u lexuar