Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Ofertë për Vlerësues të Pasurive të Paluajtshme, të Luajtshme dhe Hidrocentrale.

Raiffeisen Bank kërkon Informacion për Vlerësues/kompani të cilat duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme të pranueshme për aplikim:

 1. Aftësia për të vlerësuar pasuritë e paluajtshme dhe /ose të luajtshme dhe/ose hidrocentrale
 2. 5 vite eksperiencë në vlerësim. Preferohet në banka të nivelit të dytë dhe/ose përmbarim apo ekspertiza gjykate

Aplikimi duhet të shoqërohet nga dokumentet e mëposhtme. (Nëse do jetë e nevojshme, mund të kërkohen edhe dokumente shtesë):

 1. Certifikatë/kualifikim/licensë e vlefshme e vlerësuesit sipas ligjit në fuqi. (Licensa duhet të jetë në përputhje me rregullat e publikuara me Vendim Qeverie nr 712, datë 12.10.2016)
 2. Administratori duhet të ketë licensë të shkallës së parë
 3. Jetëshkrim/CV të kompanisë dhe të specialistit
 4. Vërtetim nga organet tatimore që subjekti nuk ka detyrime tatimore të papaguara
 5. Vërtetim nga Gjykata që nuk ka ndonjë çeshtje civile te hapur ndaj subjektit (në qofte se ka, tëmundësohet objekti i çështjes/padisë)
 6. Vërtetim nga Prokuroria që nuk ka ndonjë procedurë ndjekjeje penale të iniciuar/filluar ndajsubjektit
 7. Ekstrakt nga regjistri kombëtar i regjistrimit
 8. 5 raporte vlerësimi (shembull) përgatitur nga vlerësuesi. Do të duhet të jenë raporte për tipepronash të ndryshme sipas licensave përkatëse
 9. Lista e tarifave të vlerësuesit për raportin e vlerësimit që ka përgatitur
 10. Referenca të shkruara
 11. Kompanitë do të duhet të kenë në përbërje të tyre të 3 licensat e shkallës së parë. Truall+Ndërtesë,Toka bujqësore + pyjore + kullota + livadhe dhe të pafrytshme dhe linja teknologjike + makineri e pajisje

Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur dhe të vulosur me emërtimin “Mundesi bashkepunimi me studio vleresimi”. 

Adresa e dorëzimit të ofertave është: Raiffeisen Bank SHA,Drejtoria e Përgjithshme

Rruga “ Tish Daija”, Kompleksi Kika 2, në katin e 5-të (pranë zyrës së Protokollit). 

Në rast se oferta juaj dorëzohet e hapur (e-mail, fax,ose ndonjë mënyrë tjetër), oferta nuk do të konsiderohet e vlefshme.

Afati i fundit për dorëzimin e ofertave në Bankë në adresën e mësipërme është data 19 Prill 2023.

Banka do të njoftojë me shkrim nëse ju jeni fitues ose jo i këtij procesi,kontrata do të lidhet me kompaninë që ofron kushtet më të mira për Bankën.


 • Njoftim
 • 3 min për t'u lexuar