Skip to main content

Pronë në Durrës: Ankand për dhënie me qera

Raiffeisen Bank SH.A do të zhvillojë ankandin për dhënien me qera për një pasuri. Pasuria ëshë e llojit ”Njësi”,që përbehet nga pasuritë me nr. 20/102-N2 dhe 20/101-N2 me sipërfaqe totale 160 m2,zone kadastrale ZK 8512 me adresë Rr.”Aleksander Goga”,Durrës. Pasuria ndodhet në katin përdhe të një godine 3-katëshe.Zona përreth është zonë qëndrore kryesisht rezidenciale dhe komerciale.Prona ka komunikim të mirë me rrugë kryesore të qytetit. Punimet ndertimore,hidraulike,elektrike dhe cdo lloj tjeter punimi do të realizohet nga Qiramarresi ,me lejen paraprake te Qiradhenesit.


Çmimi i qirasë mujore me të cilën fillon ankandi: 160,000 Lek.


Ofertat duhet të dorëzohen me zarf të mbyllur me përshkrimin :”Ofertë për marrje me qera”,brenda datës 22.03.2024 ora 15:00,në zyrën e Protokollit në Zyrat Qëndrore të Raiffeisen Bank sha ,me adresë: Rr.Tish Daija,Kompleksi Kika 2,Tiranë.      Ofertës duhet të bashkëlidhet : Letër Njoftimi/ Lloji I Biznesit/Ekstrakt QKR (individ/kompani)/numer kontakti & adresë maili.
Për informacione dhe udhëzime  të mëtejshme në lidhje me pronën mund të kontaktoni:

Adresa e-mail: prona@raiffeisen.al

Nr. Kontakti:  0693469110


  • Ankand

Pronë në Durrës: Ankand për dhënie me qera

Kontakt: Keni ndonjë pyetje?