Skip to main content

Financim i Gjelbër

Ne synojmë financimin dhe mbështetjen e marrëveshjeve ndërmjet investitorëve dhe firmave që po marrin gjithnjë e më shumë në konsideratë shqetësimet mjedisore, sociale (ESG- environmental, social, and governance).

Fushata e re promovuese e ESG për financimin e kredisë me afat për të nxitur financimin e qëndrueshëm

Ne në Raiffeisen Bank kemi vënë në dispozicion çdo formë instrumenti kredie për financimin ose rifinancimin, tërësisht ose pjesërisht, të projekteve te gjelbërta si:

  • Financimi për blerje të paneleve diellore
  • Financimin për investime në teknologji që përmirsojnë efiçensën nga burime të rinovueshme
  • Financim për blerjen apo rinkonstruksionin e godinave me qëllim rritjen e performancës së efiçensës së energjisë
Periudha e ripagimit deri në 10 vite
Mundësohet në disa monedha ( EURO / LEKË)