Skip to main content

Biznesi Mikro: Produkte Financimi

Financimi i Bizneseve Mikro është një ndër prioritetet e Raiffeisen Bank në Shqipëri. Avantazhet që ofrojmë janë çmime dhe kushte konkurruese, shpejtësi dhe lehtësi në procedimin e kredive. Raiffeisen Bank ofron produktet e mëposhtme të kredisë që plotësojnë nevojat gjithnjë e në rritje të biznesit.

Overdraft është një linjë kredie, e cila jep mundësinë e tërheqjes në çdo moment nga llogaria rrjedhëse deri në kufirin e shumës së aprovuar. Kjo linjë i ofrohet klientëve të cilët kryejnë veprime bankare me bankën tonë ose me banka të tjera prej të paktën një vit. Që ky klient të përzgjidhet për këtë produkt duhet të ketë 12 muaj marrëdhënie me bankat dhe të ketë bërë transaksionet nëpërmjet saj.

Avantazhet:

 • Ndihmon kompanitë të mbulojnë nevojat e biznesit për pagesa të ndryshme, blerje inventari ose likuiditet i papritur.
 • Ofron zgjidhje për nevojat afat-shkurtra të biznesit.
 • Çmimet dhe kushtet konkurruese që ndihmojnë në rritjen e biznesit. 

Afati:

12 muaj

Monedha:

LEK dhe EUR

Pagesa:

Interesi paguhet vetëm mbi shumën dhe afatin e përdorur

Shuma:

300,000 – 16,000,000 LEK

Garancia:

 • 300,000 – 4,000,000 LEK pa kolateral
 • 4,000,001 – 16,000,000 LEK të siguruara me pasuri të paluajtshme

 

Produkti Kapital Qarkullues është një kredi afatshkurtër që mund të përdoret për të financuar bizneset dhe korporatat si psh blerjet, likuiditet të biznesit etj. Shlyerja e financimit të kapitalit qarkullues bëhet nga fitimet e shitjeve të kompanisë.   

Avantazhet

 • Norma interesi të favorshme
 • Shërbim cilësor dhe procesim të shpejtë

 

Afati:12 - 60 muaj
Monedha:LEK dhe EUR
Pagesa:Këste Fikse Mujore
Shuma:
 • 300,000 – 4,000,000 LEK pa kolateral
 • 4,000,001 – 16,000,000 LEK të siguruara me Pasuri të Paluajtshme
Garancia:Pasuri e Paluajtshme

Kredia për Investim siguron mbështjetjen financiare për rinovimin e teknologjisë së biznesit duke mundësuar blerjen e pajisjeve/makinerive të reja ose të përdorura

Avantazhet

 • Çmimet dhe kushtet konkurruese që ndihmojnë në rritjen e biznesit. 

Afati:

 • 12 – 60 muaj për pajisje/makineri të përdorura
 • 12 – 72 muaj për pajisje/makineri të reja

Monedha:

LEK dhe EUR

Pagesa:

Këste fikse mujore

Shuma:

1,000,001 – 16,000,000 LEK

Financimi:

70% e planit të investimit

Garancia:

 • 1,000,001 – 5,100,000 LEK e siguruar (peng mbi makinerinë ose pajisjen që do blihet)
 • 5,100,001 – 16,000,000 LEK e siguruar (Pasuri të Patundshme)

 

Kredia për shumë qëllime ofron elasticitet maksimal, duke financuar çdo qëllim të rritjes së biznesit pa paraqitjen e dokumentacionit justifikues për qëllimin e kredisë.

Avantazhet

 • Nuk ju duhet të paraqisni dokumenta justifikues për qëllimin e kredisë.
 • Çmime dhe kushte konkurruese të cilat ndihmojnë nevojat gjithnjë në rritje të biznesit.

 

Afati:

12 - 72 muaj

Monedha:

LEK dhe EUR vetëm nëse të ardhurat dhe plani i investimit të kompanisë janë në monedhë të huaj. 

Pagesa:

Këste fikse mujore

Shuma:

4,000,000 - 16,000,000 LEK

Garancia:

4,000,000 LEK të siguruara me Pasuri të Paluajtshme

Kredia Hipotekore për biznes ndihmon bizneset e vogla për blerjen, ndërtimin, zgjerimin apo rikontruksionin e ambienteve të biznesit.

Avantazhet:

 • Financim deri ne 70% te planit te investimit.
 • Norma interesi të favorshme
 • Shërbim cilësor dhe procesim të shpejtë

 

Afati:12 - 120 muaj
Monedha:LEK dhe EUR
Pagesa:Këste fikse mujore
Shuma:1,000,001 – 16,000,000 LEK
Garancia:Pasuri e Paluajtshme