Skip to main content
2560 × 844
2560 × 844

Parashikimi i normave te interesit 2022 & 2023

Pas më shumë se një dekadë me norma të ulëta interesi, ne kemi hyrë tashmë në një fazë të re ku bankat qendrore në mbarë botën po shtrëngojnë politikën e tyre monetare.

Duke marrë parasysh rëndësinë që ka mjedisi i normave të interesit në biznesin bankar për t'ju dhënë një pasqyrë të pritshmërive tona, Njesia jone e kerkimit ne Raiffeisen Bank ka publikuar një studim mbi pritjet tona për normën bazë dhe yield-et në 2022 dhe 2023

Lexo këtu studimin mbi pritjet tona për normën bazë dhe yield-et në 2022 dhe 2023.

Lexim të këndshëm

*Njësia e kërkimit në Raiffeisen Bank monitoron tendencat e tregut, zhvillimet makroekonomike dhe rregullatore si dhe analizon ndikimin e tyre në biznesin e bankës. Ekipi ynë i kërkimit makroekonomik analizon një gamë të gjerë të dhënash ekonomike dhe sjellje të tregut për të sintetizuar implikimet për banken dhe drejtimin e mundshëm të politikave dhe tregjeve. Gjithashtu merret me parashikimin e treguesve makroekonomikë dhe përgatit raporte periodike dhe tematike rreth ketyre zhvillimeve. Ju lutem gjenu me poshte studimin me te fundit te publikuar. 


  • Deklaratë për shtyp
  • 1 min për t'u lexuar