Përfitoni nga ofertat vetëm për klientet tanë Raiffeisen falë partnerëve tanë që operojnë në fusha të ndryshme.

ABCOM

Për të gjitha shërbimet e ofruara nga ABCOM, biznesi juaj do të përfitojë 18% zbritje nga çmimet e publikuara të kompanisë. Kjo ofertë do të jetë e vlefshme për 1 vit.

Mënyra e përfitimit:
- Pajisuni me një vërtetim, në njërën nga degët/agjencitë e Bankes Raiffeisen, i cili Ju identikon si klient i bankës.

- Pranë çdo pikë shitje ABCOM ju duhet të paraqisni;
Kompania ABCOM dhe biznesi juaj do të lidhin marrëveshjen për të përfituar nga oferta.
Pagesat tek pikat e shitjes ABCOM mund të bëhen edhe me Kartë Debiti të lëshuar nga Banka Raiffeisen.

  • Vërtetimin e lëshuar nga banka
  • Dokumentin identikues të pëfaqësuesit ligjor të biznesit tuaj

*Pas përfundimit të vitit të parë, klienti duhet të marre përsëri vërtetimin nga Banka dhe të paraqese dokumentat e mësipërme tek zyrat e kompanisë ABCOM për rinovimin e ofertës.

KASTRATI

Përfito nga ofertat ekskluzive!

Kompania KASTRATI ofron për klientët e Segmentit të Biznesit të Vogël 3% zbritje nga çmimet e publikuara të kompanisë.
Kjo ofertë do të jetë e vlefshme për 1 vit.

Mënyra e përfitimit:

Pranë dy pikave të shitjes KASTRATI të listuara me poshtë, klienti duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme për të aplikuar për kartë Elektronike Kastrati;

- Vërtetimin e lëshuar nga banka
- Dokumentin identikues të pëfaqësuesit ligjor të biznesit tuaj

Karburanti i blerë nëpermjet këtij promocioni duhet parapaguar. 
Klienti pas aplikimit të parë në pikat e listuara, mund të parapaguajë në llogari te Kastratit pranë cdo degë të Raiffeisen Bank për mbushjen e rradhës
pa qënë nevoja të paraqitet sërish për t'u identifikuar tek dy pikat e shitjes. Pagesa në bankë verifikohet nga Kastrati brenda 1 dite pune.

*Pas përfundimit të vitit të parë, klienti duhet të marre përsëri vërtetimin nga Banka dhe të paraqese dokumentat e mësipërme tek zyrat e kompanisë KASTRATI për rinovimin e ofertës.