Përfitoni nga ofertat vetëm për klientet tanë Raiffeisen falë partnerëve tanë që operojnë në fusha të ndryshme si interneti, korburanteve etj.

ABCOM

Për të gjitha shërbimet e ofruara nga ABCOM, biznesi juaj do të përfitojë 18% zbritje nga çmimet e publikuara të kompanisë. Kjo ofertë do të jetë e vlefshme për 1 vit.

Mënyra e përfitimit:
- Pajisuni me një vërtetim, në njërën nga degët/agjencitë e Bankes Raiffeisen, i cili Ju identikon si klient i bankës.

- Pranë çdo pikë shitje ABCOM ju duhet të paraqisni;
Kompania ABCOM dhe biznesi juaj do të lidhin marrëveshjen për të përfituar nga oferta.
Pagesat tek pikat e shitjes ABCOM mund të bëhen edhe me Kartë Debiti të lëshuar nga Banka Raiffeisen.

  • Vërtetimin e lëshuar nga banka
  • Dokumentin identikues të pëfaqësuesit ligjor të biznesit tuaj

*Pas përfundimit të vitit të parë, klienti duhet të marre përsëri vërtetimin nga Banka dhe të paraqese dokumentat e mësipërme tek zyrat e kompanisë ABCOM për rinovimin e ofertës.

KASTRATI

Përfito nga ofertat ekskluzive!

Kompania KASTRATI ofron për klientët e Segmentit të Biznesit të Vogël 3% zbritje nga çmimet e publikuara të kompanisë.
Kjo ofertë do të jetë e vlefshme për 1 vit.

Mënyra e përfitimit:

Pranë dy pikave të shitjes KASTRATI të listuara me poshtë, klienti duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme për të aplikuar për kartë Elektronike Kastrati;

- Vërtetimin e lëshuar nga banka
- Dokumentin identikues të pëfaqësuesit ligjor të biznesit tuaj

Karburanti i blerë nëpermjet këtij promocioni duhet parapaguar. 
Klienti pas aplikimit të parë në pikat e listuara, mund të parapaguajë në llogari te Kastratit pranë cdo degë të Raiffeisen Bank për mbushjen e rradhës
pa qënë nevoja të paraqitet sërish për t'u identifikuar tek dy pikat e shitjes. Pagesa në bankë verifikohet nga Kastrati brenda 1 dite pune.

*Pas përfundimit të vitit të parë, klienti duhet të marre përsëri vërtetimin nga Banka dhe të paraqese dokumentat e mësipërme tek zyrat e kompanisë KASTRATI për rinovimin e ofertës.

Paga+

Të gjithë klientët e Biznesit të Vogël, që firmosin një marrëveshje të re Paga+ pranë bankës Raiffeisen brenda periudhës 1 Janar - 31 Dhjetor 2017, do të perfitojnë rimbursim të komisioneve të paketës sipas skemes së meposhtme, për gjatë gjithë vitit 2017.

Skema e rimbursimit:
Kriteret që duhet të plotësojë kompania për të përfituar këtë ofertë janë:
Sqarim! Rimbursimi do të jete në bazë të numrit te punonjësve që marrin pagen në Raiffeisen Bank. Ky rimbursim do të behët në baza 3 mujore T1, T2, T3, T4.

  • Kompanitë me 1-2 punonjës – do t’ju rimburohet komisioni mujor prej 100 ALL (komisioni i llogarisë rrjedhëse)
  • Kompanitë me  3-5 punonjës – do t'ju rimbursohet një komision mujor prej 299 Lekë (komision i cili ka vlerën e Paketës BAZË)
  • Kompanitë me  6-9 punonjës – do t'ju rimbursohet një komision mujor prej 499 Lekë (komision i cili ka vlerën e Paketës ARGJEND)
  • Kompanitë me mbi 10 punonjës – do t'ju rimbursohet një komision mujor prej 1'199 Lekë  (komision i cili ka vlerën e Paketës së ARTË)
  • Marrëveshja e re e firmosur për kalimin e pagave duhet të jetë e firmosur brënda periudhës kohore 1 Janar - 31 Dhjetor 2017. 
  • Të kreditojë rregullisht pagesat e pages se punonjësve
  • Të kryejë një transaksion në muaj dhe të ketë balancë positive në llogari.
  • Kreditimet e pagave për punonjësit duhet të bëhen nëpërmjet SPT dhe jo me transferta të thjeshta.