Paketat

Paketat e Biznesit të Vogël

Paketat e llogarive të Biznesit të Vogël ofrojnë grupime të disa produkteve dhe shërbimeve bankare të kombinuara sipas nevojave të klienteve.

Ato janë krijuar në mënyre që çdo biznes i vogël, të ketë mundësinë e përzgjedhjes dhe përfitimit të këtyre produkteve dhe shërbimeve, bazuar tek nevojat e biznesit te tij, duke i orientuar drejt shërbimeve digjitale.

Kemi dizenjuar 3 paketa të reja  për biznesin e vogël të cilat ofrohen si për klientët e rinj ashtu edhe për klientët ekzistues;

Paketa Bazike  – Është një ndër paketat kryesore për klientet e rinj qe kane filluar veprimet e para në bankë, të vetë-punësuarit, tregëtarët dhe kompanitë e reja.

Paketa Digi – Kjo paketë është e përshtatshme për klientet që mënyra e preferuar e kryerjes së pagesave dhe veprimeve të tjera është ajo digjitale (pa vizituar deget). Gjithashtu kjo paketë përmban edhe përfitime nga uljet e interesave të produkteve të financimit.

Paketa Premium –  Kjo paketë ofron lehtësi dhe përfitime në proceset bankare për klientet që preferojnë kanalet digitale dhe/ose degët. Klientët nën këtë paketë perfitojnë nga kushtet preferenciale për produktet e financimit.

Paketat

Paketa BAZIKE Paketa DIGI Paketa e PREMIUM

Llogari rrjedhëse në LEK pa komision mujor

Llogari rrjedhëse në LEK & EUR pa komision mujor

Llogari rrjëdhëse në të gjitha monedhat pa komision mujor

Master Debit Card në LEK pa komision mujor

Master Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor

Master Debit Card në LEK & EUR pa komision mujor
Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision Pagesat brenda Bankës nga Raiffeisen ON pa komision

Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision

Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision

Kalimi i pagave nga Raiffeisen ON pa komision

 

30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On

30% ulje për pagesat në nisje në ALL të kryera në Raiffeisen On
 

20% ulje per pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen On

20% ulje per pagesat në nisje në FCY të kryera në Raiffeisen On
 

20 % ulje nga komisioni I administrimit të produktet e Kredive/OVD

20 % ulje nga komisioni I administrimit të produktet e Kredive/OVD
  0.1 % zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/OVD 0.1 % zbritje nga norma e interesit për produktet e Kredive/OVD
0%  komision për tërheqjet cash në Branch deri në 5.000 Eur pa njoftim paraprak

0% komision për tërheqjet cash në Branch deri në 3.500 Eur pa njoftim paraprak

0% komision për tërheqjet cash në Branch deri në 20.000 Eur pa njoftim paraprak

Çmimi i paketës 350 ALL/ muaj  Çmimi i paketës 550 ALL/ muaj  Çmimi i paketës 1,250 ALL/ muaj