Depozita me Afat

Kursimet e mia

Ndërtoni vetë depozitën tuaj!

Depozita me Afat është një marrëveshje e lidhur ndërmjet bankës dhe klientit për një shumë dhe afat të përcaktuar. Për shumën e investuar, klienti përfiton interesin sipas shumës, afatit, monedhës dhe frekuencës së kreditimit të interesit të përcaktuar në kontratën e depozitës.

Përfitimet

Transparence

Ju informoheni menjehere per kushtet e produktit qe keni ndertuar

Fleksibilitet

Ju do të keni mundesine e terheqjes se depozites tuaj me afat ne çdo moment

Siguri maksimale

Siguri

Depozita ne Raffeisen Bank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimi te Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Karakteristikat e produktit

Hapni një Depozitë me Afat dhe keni mundësi të zgjidhni:

Datën e maturimit të depozitës
Kur dëshiron të tërhiqni interesat e perfituara ne llogarine tuaj

  • Ne momentin e maturimit

Llogarine ku do te kreditohen interesat e depozitës:
Ne llogarine rrjedhese

Nje nga opsionet e rinovimit
Ju mund të paraqiteni vete ne banke per te rinovuar depoziten tuaj

Ju mund të zgjidhni rinovim automatik nga banka

  • Rinovimin vetem te principalit
  • Rinovimin e principalit dhe interesit te fituar

Daten e rinovimit te depozites tuaj
Ne te njejten dite me daten e maturimit te depozites

1-5 dite pas dates se maturimit

Faqet më të vizituara