Skip to main content

kursime dhe investime: Shërbimi i Kujdestarisë

Duke ofruar shërbimin e kujdestarisë dhe duke mbajtur investimet në një regjistër letrash me vlerë, Raiffeisen Bank garanton sigurinë e investimeve të tua.

Benefitet e Shërbimit të Kujdestarisë

Kryej transaksionet e përditshme bankare në një prej 74 degëve Raiffeisen. 

Ruajtja e te gjitha te dhenave te portofolit tuaj

Banka ofron rujatjen dhe informimin mbi te gjitha levizjet/ndryshimet ne portofolin tuaj te investimeve

Shlyerjen e transaksioneve me efikasitet

Shlyerjen e transaksioneve qe lidhen me instrumentat e te ardhurave fikse ne menyre efikase dhe te shpejte;

Kryerja në kohë e shërbimeve të titujve

Ne se ju investoni ne titujt e qeverise se Shqiperise nepermjet Raiffeisen Bank, ju do te perfitoni te gjitha sherbimet mbi titujt, perfshire ketu pagesen e kuponit, pagesen e kryegjese ne daten e maturimit, si dhe informacion mbi normat e interest dhe cmimet e tregut per investimet tuaja ne cdo moment.

Tarifa te thjeshta dhe konkuruese per sherbimin

Tarifat mund te negociohen ne baze te vleres se investimit te portofolit tuaj, si dhe mund te rinegociohen ne menyre te rregullt.

Karakteristika të produktit

Shërbimi i kujdestarisë dhe regjistrarit të titujve të qeverisë së Shqipërisë ofron për klientët listën e veprimtarive të mëposhteme: