Skip to main content

Kredi të siguruara: Rrit fuqinë e shtëpise tënde

Maksimizo potencialin e shtëpisë tënde me me një kredi konsumatore me hipotekë nga Raiffeisen Bank për çdo nevojëose dëshirë.

Ju keni investuar shumë në shtëpinë tuaj. Tani është koha që shtëpia të bëjë diçka për ju.

Nëse keni nevojë për fonde për rinovimin e shtëpisë, shkollimin e fëmijës suaj ose ndonjë shpenzim tjetër, një kredi konsumatore me hipotekë nga Raiffeisen Bank ju vjen në ndihmë të arrini qëllimet tuaja.

Kredi Konsumatore me Hipotekë

Kushte të përgjithshme:

 • Financim deri në 11'000'000 Lek ose 95,000 Euro
 • Deri në 75 % të vlerës së shtëpisë suaj
 • Afati i kredisë deri në 20 vjet
 • Normat e Interesit më konkurruese në treg
 • Këshilltarët më të mirë financiarë

Gati për të aplikuar

Sigurohuni që të përmbushni kërkesat e përshtatshmërisë për zgjidhjet tona të kredisë për shtëpi dhe të organizoni dokumentet tuaja për të marrë miratimin paraprak të nevojshëm financiar për projektin tuaj.

Kriteret

Për t'u kualifikuar për një kredi ju duhet të:

 • Jeni rezident në Shqipëri
 • Të merrni pagën në institucion brenda Shqipërisë

Dokumentacioni

Dokumente identifikimi:

 • Dokumenti personal i identifikimit (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)
 • Certifikata familjare
 

Dokumente financiare:

 • Dokument për verifikimin e punësimit dhe të ardhurave (nëse aplikon me bashkëkredimarrës, dokumenti duhet edhe për bashkëkredimarrësin)

Dokumente të pronës:

 • Certifikata e pronësisë për pronën që po blihet ose që do të lihet si kolateral për bankën
 • Kartela e pasurisë
 • Harta treguese

Kredia ESG

Raiffeisen Bank ofron Financim me Kredinë ESG (Environmental Social Governance) ose Kreditë GREEN duke u angazhuar kështu në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe në mbështetje të mjedisit, ndryshimet klimatike, emëtimet e CO2 (dioksidit të karbonit) si dhe eficencës s energjisë.

Qëllimi i kesaj kredie eshte financimi per blerjen e produkteve/materialeve me eficience energjie per te cilat nevojiten dokumentat:

 • Preventiv i kostos së produkteve
 • Dokumenti Teknik i produktit
 • Çertifikatë kualiteti/eficence

Normat e interesit për kredi konsumatore me hipoteke

Shënime: *Paga+ janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet Raiffeisen Bank

**Paga Standarte janë të gjithë klientët paga e të cilëve kalon nëpërmjet një banke tjetër

***Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën LEK

 • Klientët Pagamarrës         6.7% fiks për 3 vite
 • Klientët Standard             7.2% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              6.5% fiks për 3 vite

Norma interesi fikse për 3 vitet e para në monedhën EURO

 • Klientët Pagamarrës         7.7% fiks për 3 vite
 • Klientët Standard             8.0% fiks për 3 vite
 • Klientët Premium              7.5% fiks për 3 vite

Kredi Konsumatore me Hipoteke në Lek - Interesa variabël

 • Për klientët Paga+: Bono Thesari + 2.55%  (minimumi 4%)
 • Për klientët Paga Standard: Bono Thesari + 3.05% (minimumi 4%)
 • Për klientët Premium : Bono Thesari + 2.30%   (minimumi 4%)  

Kredi Konsumatore me Hipoteke në EURO - Interesa variabël

 • Për klientët Paga+: Euribor + 6.25% (minimumi 5%)
 • Për klientët Paga Standard: Euribor + 6.50% (minimumi 5%)
 • Për klientët Premium : Euribor + 6.00% (minimumi 5%)

Kredi ESG

Për Kredinë ESG do të aplikohet zbritje nga interesi standard sipas segmenteve përkatese si në monedhën Lekë dhe Euro

Pyetjet më të shpeshta

Në këtë pjesë ju do të gjeni pyetjet më të shpeshta rreth Kredisë konsumatore me hipotekë

Ju mund të financoheni për Kredi Konsumatore me Hipotekë, duke patur të ardhuara të siguruara nga punësimi dhe duke patur një pronë që do të lihet si kolateral për  bankën

Shuma e kredisë varet nga disa faktorë që lidhen kryesisht me mundësine e ri-pagimit të kredisë, me afatin e kredisë dhe shumën maksimale që Banka ofron për ketë lloj kredie. Ju mund të financoheni  deri në 75% të vlerës së pronës që dispononi

Për t’u financuar me kredi, përvec lenies së pronës si kolateral,  ju duhet të jeni në mardhënie pune, të keni të ardhura të siguruara nga punësimi

Po, Banka pranon si kolateral një prone që është ne pronesi të të afërmve të kredimarrësit

Jo, për kreditë konsumatore me hipotekë pranohen si  kolaterale vetëm apartamente banimi/vila

Ju duhet ndihmë?

Këshillohu në degën më të afërt

Ekspertët tanë janë të gatshëm për të diskutuar me ju pranë degëve tona.

Kontakt

Nga çdo numër telefonik apo E-mail nga kudo.

Apliko direkt online

Apliko online duke klikuar mbi butonin mëposhtë.