Skip to main content

Kursime dhe Investime: Përshtat Depozitën tënde me Afat

Depozita me Afat është një marrëveshje ndërmjet bankës dhe klientit për një periudhë dhe shumë të caktuar. 

Përfitimet e Depozitës me Afat:

Transparencë

Termat dhe kushtet e depozitës tënde do të të komunikohen menjëherë, duke siguruar qartësi dhe kuptim.

Prakticitet

Ti ke lirinë të aksesosh fondet e tua kurdo të lindë nevoja.

Siguria maksimale

Depozita jote është e mbrojtur nga niveli më i lartë i sigurisë. 

Sigurimi

Depozitat e tua në Raiffeisen Bank janë plotësisht të mbrojtura dhe të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al, deri në shumën 2.500.000,00 Lek (dy milion e pesëqind mijë), në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 53/2014, dated 22.05.2014, "Mbi Sigurimin e Depozitave" i ndryshuar.

Depozita me afat

Hap një Depozitë me Afat sot dhe ti mund të zgjedhësh: