Skip to main content

Aplikim për kredi konsumatore me hipotekë

Bëje shtëpinë të punojë për ty

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Shteti juaj

Informacion rreth kredisë

Sa shpejt dëshironi të financoheni nga banka?
A keni pronë të regjistruar të cilën do ta vendosni si kolateral?

Të dhëna financiare

Employment status Zgjidhni statusin e punësimit
Dëshironi të aplikoni me bashkëkredimarrës?

Kontakti me bankën

Si dëshironi të kontaktoheni?

Mbrojtja e të dhënave personale dhe dhënia e pëlqimit

Në mënyrë që të aksesoni këtë aplikacion dhe për të qënë në shërbimin tuaj maksimal me informacionin që përfshihet në të, nga ana juaj kërkohet që të plotësohet forma online duke vendosur ndër të tjera, edhe disa nga të dhënat tuaja personale si emër, mbiemër, atesia, datëlindje, numer telefoni celular , adresë email-i.

Mbrojtja e të dhënave personale

Banka e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje shumë të rëndësishme dhe është e përkushtuar të zbatojë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe përcaktohet, Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 'Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale', i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre, si dhe Rregulloren Europiane per Mbrojtjen e te Dhenave Personale.

Informacion i detajuar për kategorinë e të dhënave që përpunohen, qëllimet, kriteret e përpunimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale gjenden në faqen e internetit të Bankës menuja “Mbrojtja e të dhënave personale” në linkun www.raiffeisen.al/alb/about/pages/mbrojtja-e-te-dhenave

Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtu se ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të tërë informacionin të kërkuar.

Dhënie Pëlqimi

Me plotësimin e aplikimit online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për perpunimin e mëtejshëm të informacionit të dhënë prej tij Raiffeisen Bank, vetëm për qëllimin e aksesimit te forms se aplikimi te kredise konsumatore me hipoteke si ne link www.raiffeisen.al/alb/form/aplikimi-onlineper-kredi-konsumatore-me-hipoteke për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tij personale.

Në cdo moment pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar në këto fusha specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkesë pranë Raiffeisen Bank, të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkojë, bllokimin, korrigjimin apo fshirjen e tyre ne perputhje me parashikimet e bera ne Ligjin nr9887 dt 10.03.2008 “per mbrojtjen e të dhënave Personale” dhe GDPR.Me dhënien e pelqimit për përpunimin e të dhënave për këtë qëllim, do të keni mundësi ta përdorni formen e aplikimit online te kredise konsumatore me hipoteke pranë Bankës sonë..

Ju mund të ç’regjistroheni nga përdorimi i këtyre formave në çdo moment dhe në këtë rast, të gjitha të dhënat tuaja personale të mbledhura për qëllime të ofrimit të shërbimit do të shkatërrohen menjëherë.Për cdo ankesë lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale, mund t’i drejtoheni “Komisionerit për të Drejtën e informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale”.

Terma dhe kushte Termat dhe kushtet
Terma dhe kushte Termat dhe kushtet
Klientët që aplikojnë për një kredi të siguruar, zakonisht përzgjedhin një nga produktet më poshtë. Klikoni një ose më shumë alternativa, nëse jeni të interesuar: