Llogari Pagese

Cfarë është llogaria e pagesës

Llogaria e pagesës është një llogari në emër të një përdoruesi të shërbimeve të pagesave, e cila përdoret për kryerjen e transaksioneve të pagesave, sipas kerkesave te klientit.

Fleksibilitet 24/7

Me hapjen e Llogarisë së Pagesave, ju mund të kërkoni një Kartë Debiti, e cila ju mundëson:

 • tërheqjen e parave nga llogaria juaj Bankare 24 orë në ditë ne 7 ditë në javë, nëpërmjet rrjetit te Bankomateve Raiffeisen dhe çdo Bankomati që mban logon VISA ose MasterCard, brenda dhe jashtë Shqipërisë
 • kryerjen e pagesave në të gjitha POS që mbajnë logon VISA ose MasterCard, brenda dhe jashtë Shqiperisë

Shërbimi i transferimit të llogarive të pagesave

Banka ofron mundësinë e transferimit të llogarive të pagesave, nga Banka tek një ofrues tjetër i shërbimit të pagesave. Në kryerjen e procesit të transferimit të llogarive të pagesave, Banka do të zbatojë rregullat e përcaktuara në rregulloren e Bankës së Shqiperisë “Për krahasueshmerinë e tarifave të lidhura me llogaritë e pagesave dhe për shërbimin e trasferimit e llogarive të pagesave”, miratuar me vendim te Këshillit Mbikëqyres të BSH, nr.59, datë 21.12.2022. Kryerja e transferimit të llogarisë së pagesave do të bëhet mbi bazën e autorizimit të nënshkruar nga ana e Klientit.

Siguri

Depozita në Raiffeisen Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

Funksionalitetet

Përdorimi i shërbimit Pagesë Fikse Periodike nga llogaria e pagesës, ju mundëson:

 • Kalimin periodikisht dhe në mënyrë automatike një shumë të përcaktuar nga Llogaria juaj e pagesës në një llogari tjetër pagesash apo rrjedhëse.

Transferta Automatike për pagesën e faturave utilitare

 • Shërbimet utilitare për të cilat ofrohet pagesa e faturave në degë ose në mënyrë automatike janë:
  • OSHEE
  • VODAFONE
  • ONE
  • ALBTELECOM
  • DIGITALB
  • ABCOM
  • UJESJELLESI

Faqet më të vizituara