Shërbimi i Kujdestarisë

Perfitimet tuaja:

 • Ruajtja e te gjitha te dhenave te portofolit tuaj te investimeve; Banka ofron rujatjen dhe informimin mbi te gjitha levizjet/ndryshimet ne portofolin tuaj te investimeve ;
 • Shlyerjen e transaksioneve me tituj ne menyre sa me efikase dhe te shpejte;
  Shlyerjen e transaksioneve qe lidhen me instrumentat e te ardhurave fikse ne menyre efikase dhe te shpejte;
  • Kryejrja ne kohe e sherbimeve te titujve (pages ate kuponit, interesave etj)
   Ne se ju investoni ne titujt e qeverise se Shqiperise nepermjet Raiffeisen Bank, ju do te perfitoni te gjitha sherbimet mbi titujt, perfshire ketu pagesen e kuponit, pagesen e kryegjese ne daten e maturimit, si dhe informacion mbi normat e interest dhe cmimet e tregut per investimet tuaja ne cdo moment.
  • Tarifa te thjeshta dhe konkuruese per sherbimin
   Tarifat mund te negociohen ne baze te vleres se investimit te portofolit tuaj, si dhe mund te rinegociohen ne menyre te rregullt.

Karakteristikat e ketij Sherbimi

Sherbimi i kujdestarit dhe regjistrarit te titujve te qeverise se Shqiperise ofron per klientet listen e veprimtarive te meposhteme:

 • Celjen e llogarise se titujve/llogari escrow;
 • Shlyerjen e te gjitha transaksioneve me tituj te portofolit tuaj (si blerje, shitje, transferim pronesie) ne tregun shqiptar te tiujve;
 • Ruajtjen e te gjitha veprimeve mbi kete portofol;
 • Raportimin dhe konfirmimin e transaksioneve te shlyera si dhe dergimin e informacionit mbi gjendien aktuale te portofolit ne menyre periodike ;
 • Vleresimin e portofolit dhe raportimin e gjendjes se tij aktuale ne menyre periodike ;
 • Mbajtja e marredhenieve me emetuesin e instrumentave financiare (Minstira e Financave dhe Banka e Shqiperise), per cdo gje qe lidhet me perfaqesimin ne treg, pagesen e kuponit, tatimeve etj;

Faqet më të vizituara