RBI raporton një fitim të konsoliduar prej 1.173 milion Euro në nëntë muajt e parë të 2018


14.11.2018

  • Të ardhurat neto nga interesi rriten 4.6 përqind nga viti në vit në 2,519 milion Euro (1-9/2017: 2,407 milion Euro)
  • Shpenzimet operative rriten me 4.8 përqind në 4,003 milion Euro (1-9/2017: 3,821 milion Euro)
  • Shpenzimet e përgjithshme administrative të qëndrueshme në 2,228 milion Euro (1-9/2017: 2,213 milion Euro)
  • Zhvillim pozitiv në humbjet nga zhvlërsimi i aseteve financiare: 56 milion Euro (1-9/2017: minus 191 milion)
  • Fitimi para tatimit rritet 22.0 përqind në 1,587 milion Euro (1-9/2017: 1,301 milion Euro)
  • Fitimi mbas tatimit rritet 25.7 përqind në 1,271 milion Euro (1-9/2017: 1,012 milion Euro)
  • Fitimi i konsoliduar rritet 28.9 përqind në 1,173 milion Euro (1-9/2017: 910 milion Euro)
  • Raporti i kredive me probleme ulet 1.2 pikë përqind në 4.4 përqind krahasuar me fundvitin 2017
  • Raporti CET 1 në 12.8 (përfundimtar) duke përfshirë rezultatet e deritanishme
  • Fitimi për aksion rritet ne 3.43 Euro (1-9/2017: 2.74 Euro)

Më 1 Janar 2018 hyri në fuqi standarti i ri i kontabilitetit për instrumentat financiar (IFRS 9). Në vazhdim të adaptimit të IFRS 9, RBI ka ndryshuar prezantimin e bilancit, i cili tani është në linjë me standartin e raportimit finaciar (FINREP) i publikuar nga Autoriteti Evropian i Bankave (EBA). Me adaptimin e standarteve, ishte gjithashtu e nevojshme të sistemohen periudhat e krahasimit dhe data e raportimit.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) shënoi rezultat të konsoliduar prej 1,173 milionë Euro për nëntë muajt e parë të vitit 2018.

"Jam i kënaqur me rezultatin e nëntë muajve të parë. Arsyeja kryesore për këtë rezultat shumë të mirë është zhvillimi i kostove të riskut. Gjithashtu, trendi i të ardhurave është i kënaqshëm. Ne ishim në gjendje të përmirësonim të ardhurat neto të interesave tona me pothuajse pesë përqind krahasuar me vitin e kaluar në një mjedis që vazhdon të jetë shumë i vështirë për normën e interesit ", tha Johann Strobl, Drejtor i Përgjithshëm i RBI.

Të ardhurat operative u rritën me 5 përqind nga viti në vit, ose 182 milionë Euro, në 4,003 milionë Euro. Të ardhurat neto nga interesi u rritën me 5 për qind në 2,519 milionë Euro, të nxitura nga rritja prej 3 përqind e aseteve me interes të Grupit.

Shpenzimet e përgjithshme administrative shënuan një rritje të vogël prej 16 milion Euro nga viti në vit, në  2,228 milion Euro. Raporti kosto / të ardhura u përmirësua 2.2 pikë përqindjeje në 55.7 përqind.

"Ne patëm fillim të mirë në tremujorin e katërt dhe kemi përfunduar me sukses një projekt të rëndësishëm me shitjen e biznesit kryesor bankar të Raiffeisen Bank Polska", tha Strobl.

Shperndarja neto prej 56 milionë Euro

Gjatë periudhës raportuese, pati  një shpërndarje neto nga humbjet nga zhvlerësimi i aseteve financiare prej 56 milionë Euro, ndërsa humbjet nga zhvlerësimi i aseteve financiare prej 191 milionë ishin të nevojshme në të njëjtën periudhë si viti i kaluar. Ky zhvillim pozitiv është nxitur nga një mjedis i mirë makroekonomik në lidhje me inflacionin dhe lehtësimin e rikuperimit të suksesshëm prej 416 milionë Euro.

Gjithashtu, vazhdoi përmirësimi i raportit të NPL-së; që nga fillimi i vitit u ul 1.2 pikë përqindjeje dhe qëndroi në 4.4 përqind në fund të shtatorit. Megjithatë, raporti i mbulimit të NPL-së u rrit në 7.9 pikë përqindje më shumë në 75.0 përqind, kryesisht për shkak të shitjeve të kredive me kolateral të lartë dhe aplikimit për herë të parë të IFRS 9.

"Lidhur me zhvillimin e kostove të riskut, ne po përfitojme nga situata shumë e mirë ekonomike dhe nga strategjia jonë e ristrukturimit që synon ruajtjen e vlerës së kredive me probleme", tha Strobl.

Perspektiva

RBI do të vazhdoje rritjen e kredive me një rritje mesatare vjetore në intervalin mesatar një shifror.

Humbjet nga zhvlerësimi i aseteve financiare (shpenzimet e riskut) në vitin 2018 priten të jenë nën nivelin e vitit 2017.

RBI parashikon që raporti NPL do të reduktohet më tej në periudhën afatmesme.

Banka synon të arrijë një raport kosto / të ardhurash nën 55 përqind në afat të mesëm.

Në vitet e ardhshme, RBI synon një kthim të konsoliduar të kapitalit prej rreth 11 për qind.

Banka synon një raport të CET1 prej rreth 13 përqind pas dividentit në periudhën afatmesme.

Bazuar në këtë objektiv, RBI synon të shpërndajë midis 20 dhe 50 përqind (raporti i pagimit të dividentëve) të fitimit të konsoliduar.

 

* * * * *

Ju mund të aksesoni versionin online të raportit nëntë mujor në linkun: http://qr032018.rbinternational.com. Versionin në gjuhën Gjermane është i disponueshëm në linkun http://zb032018.rbinternational.com.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) i përket si Austrisë, ku është një korporatë dhe bankë investimi lider, ashtu edhe Evropës Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 13 tregjet e rajonit janë mbuluar nga bankat e filialit. Për më tepër, Grupi RBI ofron shërbime të specializuara financiare si në fushën e lizing-ut, menaxhimit të aseteve ose M&A.


Në total, rreth 47,000 punonjës u shërbejnë rreth 16 milion klientëve nëpërmjet 2,200 njësish biznesi, shumica e të cilave ndodhen në Evropën Qendrore dhe Lindore. Aksionet e RBI jane te listuara ne Bursen e Vjenes. Bankat Raiffesien në rajon zotërojnë rreth 58.8 përqind të aksioneve pjesa tjetër është e lirë. Brenda Grupit Bankar Raiffeisen, RBI është institucioni qendror i Bankave Raiffeisen në Rajon dhe institucioneve të tjera të lidhura me kreditimin dhe bën shërbime të rëndësishme në këtë funksion.


Për informacione të mëtejshme, ju lutem kontaktoni:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com),ose
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com