Skip to main content

Mbrojtja e të dhënave personale dhe dhënia e pëlqimit

Në mënyrë që të vijoni regjstrimin per marrjen e ketij sherbimi kërkohet që të plotësohen neformen e aplikimit online te dhenat personale si: emër, mbiemër, atësi, datëlindje, numer telefonifiks & celular, adresë banimi, adresë email-i, numri personal identifikimit, dhe numri i klientit nebanke.

Mbrojtja e të dhënave personale 

Banka e konsideron mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale si çështje shumë tërëndësishme dhe është e përkushtuar të zbatojë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre,ashtu siç edhe përcaktohet, Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 'Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale', i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre, si dhe Rregulloren Europiane per Mbrojtjen e te Dhenave Personale. 

Informacion i detajuar për kategorinë e të dhënave që përpunohen, qëllimet, kriteret e përpunimitdhe mbrojtjen e të dhënave personale gjenden në faqen e internetit të Bankës https://www.raiffeisen.al/alb/ menuja “Mbrojtja e të dhënave personale” në linkun https://www.raiffeisen.al/sq/rreth-nesh/faqet-footer/mbrojtja-e-te-dhenave-personale.html

Përdoruesi konfirmon plotësimin dhe vërtetësinë e informacionit të dhënë dhe deklaron gjithashtuse ka plotësuar në mënyrë korrekte dhe të vërtetë të tërë informacionin të kërkuar.

Dhënie Pëlqimi

Me plotësimin e aplikimit online, përdoruesi deklaron se jep miratimin e tij për perpunimin emëtejshëm të informacionit të dhënë prej tij nga Raiffeisen Bank, vetëm për qëllimin eperdorimit te sherbimit Ankesat për të cilin përdoruesi ka deklaruar vullnetarisht të dhënat e tijpersonale. Në cdo moment pasi përdoruesi të ketë dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar nëkëto fusha specifike, këtij të fundit i lind e drejta që, nëpërmjet një kërkesë pranë RaiffeisenBank, të aksesojë këto të dhëna si dhe të kërkojë, bllokimin, korrigjimin apo fshirjen e tyre neperputhje me parashikimet e bera ne Ligjin nr9887 dt 10.03.2008 “per mbrojtjen e të dhënavePersonale” dhe GDPR.

Nese ju terhiqeni nga ky aplikim, para se te klikoni butonin “Apliko”, duke mos dashur te vijonime tej me regjistrimin, ne kete rast te dhenat tuaja personale nuk ruhen nga Banka. Nese pasregjistrimit vendosni te cregjistroheni nga marrja e sherbimit, ju mund te dergoni nje kerkese perç’regjistrim ne adresen info@raiffeisen.al. Pasi te ç’regjistroheni nga perdorimi i ketijsherbimi/produkti, të dhënat tuaja personale do te ruhen vetem ne kuader te marredhenies qe kenisi klient me Banken. 

Per çdo ankese lidhur me mbrojtjen e te dhenave personale, mund t’i drejtoheni “Komisionerit perte Drejten e informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave Personale”.