Skip to main content

Dhënie pëlqimi

Deklaroj se jap miratimin tim per perpunimin e metejshem te informacionit te dhene prej meje, i cili perfshin emer, mbiemer, numri i sigurimeve shoqerore, numri i telefonit,adrese emaili, vetem per qellimin e kontaktimit nga ana e Bankes per te me ndihmuar dhe orientuar ne procesin e celjes si klient i Bankes. 

Jam i qarte se me dhenien e pelqimit per perpunimin e te dhenave te deklaruara nga ana ime do te kem mundesi te kontaktohem nga qendra e kontaktit te bankes per te me suportuar ne procesin e celjes si klient,ne menyre digjitale, ose duke u paraqitur ne nje nga deget e Bankes, ne varesi perzgjedhjes time. 

Nepermjet kesaj deklarate jap miratimin tim te pakushtezuar qe Raiffeisen Bank te perpunoje te dhenat e mia personale, per te me kontaktuar, nepermjet i) sms ii) telefonate iii) poste elektronike. 

Jam i vetedijshem se te dhenat e mia, te deklaruara ne kete forme, ruhen nga Banka per nje afat 30 ditor, ne funksion te marrjes se sherbimit te lartepermendur. Te dhenat e mia do te fshihen nga ana e Bankes, nese ne perfundim te ketij afati, nuk jam celur si klient.

Gjithashtu ne cdo moment pasi kam dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar ne keto fusha specifike, me lind e drejta qe, nepermjet nje kerkese prane Raiffeisen Bank sh.a , te aksesoj keto te dhena si dhe te kerkoj, bllokimin, korrigjimin apo fshirjen e tyre ne perputhje me parashikimet e bera ne Ligjin nr9887 dt 10.03.2008 “per mbrojtjen e te dhenave Personale” dhe GDPR. 

Jam i qarte se nuk jam i detyruar te jap pelqimin tim per opsionet e ofruara ne kete deklarate dhe kam te drejte te terheq pelqimin ne çdo kohe. Ne ate rast te dhenat e mia personale nuk do te ruhen dhe nuk do te perdoren per qellime te tjera. Jam ne dijeni qe mund te mesoj me shume rreth te gjitha rregullave te perpunimit te te dhenave personale ne faqen e internetit te Raiffeisen Bank sh.a https://www.raiffeisen.al/alb/ ne adresen https://www.raiffeisen.al/alb/about/pages/mbrojtja-e-te-dhenave/

Per cdo ankese lidhur me mbrojtjen e te dhenave personale, mund t’i drejtohem “Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave Personale” 

Pranoj

Nuk pranoj