Skip to main content

Aplikim për Kredi Personale e siguruar me depozitë

Pasi të keni plotësuar të gjitha tëe dhënat që do t'ju kërkohen në fushat e kësaj forme aplikimi, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar i cili do t'ju mundësojë me dhënien e informacionit të plotë sa i përket procesit të përfitimit të kredisë, për të cilën keni shprehur interes. Sqarojme se, plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me proceduren e aplikimit për kredi, për të cilën është domosdoshmeri paraqitja juaj fizike pranë degës së Bankës

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Shteti juaj

Të dhënat e punësimit

Që të jenë të përshtatshëm për të përfituar kredi, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

  1. Aplikanti duhet të jetë shtetas Shqiptar, nga 18 deri në 65 vjeç.
  2. Aplikanti duhet të ketë një dokument identifikimi të vlefshëm.
  3. Aplikanti duhet të punojë dhe jetojë në Shqipëri.
Pranoj Deklarata e pëlqimit