Skip to main content

Aplikimi për Kredi Personale

Merr deri në 3,000,000 LEK dhe paguaji për 10 Vite.

Informacioni i shënuar me * është i nevojshëm.

Të dhëna personale

Të dhëna rreth kredisë

Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni nga stafi ynë i specializuar për dhënien e informacionit të plotë për kredinë për të cilën keni shprehur interes. Sqarojmë se, plotësimi i kësaj forme nga ana juaj nuk do të konsiderohet në asnjë rast si angazhim i Bankës për të vijuar me procesin e aplikimit për kredi, për të cilin është domosdoshmëri paraqitja juaj fizike pranë degëve të Bankës sonë.

Që të jenë të përshtatshëm për të përfituar kredi, aplikantët duhet të përmbushin këto kushte:

  1. Aplikanti duhet të jetë shtetas Shqiptar, nga 18 deri në 65 vjeç.
  2. Aplikanti duhet të ketë një dokument identifikimi të vlefshëm.
  3. Aplikanti duhet të punojë dhe jetojë në Shqipëri.
Pranoj Deklarata e pëlqimit