Keni një depozitë në Raiffeisen Bank?

Nuk është e nevojshme që ju të thyeni depozitën tuaj për të tërhequr para kur ju nevojiten. Raiffeisen Bank ju ndihmon nëpërmjet Kredisë së Garantuar me Depozitë.

Përfitimet

  1. Ju përfitoni interes nga depozita
  2. Procedura të thjeshta dhe të shpejta
  3. Interesa konkuruese
  4. Afatet kohore më të mira në treg
  5. Nuk kërkohen dokumenta justifikuese
  6. Kredia mund të jetë në monedhë tjetër nga depozita.

Kushtet

Afati i Kredisë

Deri në 25 vjet

Shuma e Kredisë
 

Min: 100.000 lekë 
Max: 12.000.000 lekë

Interesi

ALL: Interesi i Bonove të Thesarit 12M + 1.3%

Interesi i Bonove të Thesari 12-mujore rezulton nga ankandet e zhvilluara, rezultatet e të cilave shpallen në të njëjtën ditë të organizimit të ankandit dhe publikohen në faqet respektive të Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë.

Perqindja e financimit

deri në 80% të vlerës së depozitës

Dokumentat e nevojshme

Dokument identifikimi Personal

Certifikatë Familjare

Kopje të kontratës së depozitës

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Zbulo më shumë

Aplikoni Online

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi i kësteve mujore

Faqet më të vizituara