Kredi me Depozite

Keni një depozitë në Raiffeisen Bank?

Nuk është e nevojshme që ju të thyeni depozitën tuaj për të tërhequr para kur ju nevojiten. Raiffeisen Bank ju ndihmon nëpërmjet Kredisë së Garantuar me Depozitë.

Përfitimet

  1. Ju përfitoni interes nga depozita
  2. Procedura të thjeshta dhe të shpejta
  3. Interesa konkuruese
  4. Afatet kohore më të mira në treg
  5. Nuk kërkohen dokumenta justifikuese
  6. Kredia mund të jetë në monedhë tjetër nga depozita.

Kushtet

Afati i Kredise

Deri ne 25 vjet

Shuma e Kredise
Interesi

Min: 100.000 leke - Max 1.000.000 leke
Min: 12.000.000 leke ose 100.000 EUR, USD

Interesi

ALL Tribor+1%
EUR/USD EURIBOR/LIBOR+4.8%
*Në rastet kur Norma Bazë e interesit ka vlerë negative, banka në kalkulimin e interesit do ta konsiderojë me vlerë 0.

Dokumentat e nevojshme

deri 80% te vleres se depozites

Dokumentat e nevojshme

Dokument identifikimi Personal

Certifikate Familjare

Kopje te kontrates se depozites

*Banka rezervon gjithmonë të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë në varësi të rastit

Zbulo me shume

Aplikoni Online

Llogaritesi

Sa mund të përballojë për të marrë hua?

Llogaritësi

Llogaritësi mujore këste