Njoftim për shitje

Raiffeisen Bank SH.A. do të zhvillojë ankandin për shitjen e Barrës Siguruese si më poshtë:

 

  1. ATP, Mercedes Benz, prodhim i vitit 2005, me numer shasie WDB9036621R814410 me targe TR0875L
  2. Kamion, Mercedes Benz, prodhim i vitit 2004, me numer shasie WDB9046631R654724, targe TR4538I
  3. ATP, Ford, prodhim i vitit 2004, me numer shasie WF0UXXTTPU4T16353 me targe TR6179K

 

        

Ofertat duhet te depozitohen ne zarf te mbyllur me pershkrimin "Oferte Per Blerje Barre Siguruese"brenda dates 22.07.2022, ora 15:00, ne zyren e protokollit prane Rruga Tish Daija , Kompleksi Kika II,Tirane..

Ofertes duhet t'i bashkangjitet LeterNjoftimi / Ekstrakti i QKR (individ / kompani), si dhe pagesa e garancise prej 50,000 Leke ne nr. e llog. 990000ALL495201900 prane RBAL (mospagesa e garancise skualifikon oferten)

 

 

Për informacione dhe udhëzime te mëtejshme në lidhje me mjetin e mësipërm, mund të kontaktoni në adresën: [email protected]