Arsimi

Gjatë vitit 2019, Përgjegjësia Sociale e Korporatës ka vijuar të jetë në fokus të veçantë të veprimtarisë së Bankës Raiffeisen, duke dëshmuar edhe njëherë që përfaqësojmë një shoqëri që operojmë në mënyrë të qëndrueshme dhe etike. Ne mbajmë në konsideratë dhe i kushtojmë vëmendje zhvillimit të qëndrueshëm të komunitetit në të cilin veprojmë, zhvillimeve sociale dhe mjedisore si edhe respektimin e të drejtave të njeriut duke mbështetur projekte dhe praktika që synojnë në përmirësimin e jetesës dhe promovimin e një shoqërie të qëndrueshme. Banka Raiffeisen edhe për këtë vit është një nga shoqëritë bankare me angazhimin më të madh në përgjegjësinë sociale të korporatës duke dhënë një ndikim të dallueshëm në shoqëri, në disa fusha veprimi me mbështetjet e dhëna në 98 projekte përgjatë vitit 2019.

Kontributi i Bankës Raiffeisen në fushën e arsimit ka qenë i konsiderueshëm dhe i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit duke mbështetur projekte arsimore për shkollat e mesme në vend ashtu edhe për universitetet. Këto projekte jo vetëm synojnë zhvillimin dhe përmirësimin e njohurive të nxënësve por ndihmojnë edhe në zhvillimin e një procesi mësimor cilësor. Një prej projekteve më të rëndësishme në këtë fushë kanë qenë pajisja e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës me një laborator të ri informatike si dhe rikonstruksioni i plotë i sallës së “Mediatekës” në Universitetin “Eqerem Çabej” në Gjirokastër. Gjithashtu edhe dy nisma në këtë kuadër për pajisjen me libra e dy të bibliotekave në dy shkolla në qytetin e Krujës dhe pajisja e një shkollë në qytetin e Lushnjës me laborator informatike. Projekti “Qyteti i Lexuesve”, ishte një nisëm tjetër e Raiffeisen Bank, i cili synon krijimin e hapësirave të reja letrare për edukimin e brezave të rinj që këtë vit u finalizua në qytetin e Beratit, pas bashkëpunimit të suksesshëm me bashkitë e qyteteve Tiranë, Lushnjë, Fier, Krujë dhe Divjakë duke bërë të mundur pasurimin e bibliotekave publike në këto qytete me shumë tituj librash të rinj.

Banka Raiffeisen në Shqipëri e konsideron shumë të rëndësishme Përgjegjësinë Sociale të Korporatës dhe me këtë fokus do të mbetet e përkushtuar për të dhënë kontributin e saj në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e kushteve sociale, shëndetësore dhe mjedisore të komunitetit në Shqipëri.