Dhënie pëlqimi për aplikim “Innovation”

Në mënyrë që të mund të plotësoni formën aplikimit “Innovation”  duhet të deklaroni disa të dhëna personale si emër, mbiemër, dhe adresë email në këtë formë aplikimi.

Banka angazhohet të zbatojë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të tyre, ashtu siç edhe percaktohet, në  Ligjin Nr. 9887 datë 10.03.2008 'Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale', i ndryshuar si dhe aktet e tjera nënligjore në zbatim të tyre, si dhe në Rregulloren Europiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Më shumë detaje mbi qëllimet e përpunimit, bazën ligjore të përpunimit, gjeni në: https://www.raiffeisen.al/alb/about/pages/mbrojtja-e-te-dhenave

Në qoftëse se nuk pranoni të plotësoni formën e aplikimit të dhënat tuaja nuk do të ruhen.