Raportet periodike 2023

Informacion i Përgjithshëm Periodik

Informacion i Pergjithshem Periodik Q1-2023

Kualifikimet e Organeve Drejtuese

Kualifikimet e Organeve Drejtuse Q1-2023

Struktura Organizative 

Struktura Organizative Q1-2023

Raportet Periodike mbi Riskun

RBAL Informacion periodik mbi riskun Q1 -2023

Raportet Financiare Periodike

RBAL Raporte Financiare Periodike Q1-2023